මනෝ විශේෂඥName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ශනේලි ද අල්මේදා ස්කින් ක්ලිනික් 011 2 588679
වෛද්‍ය රේඛා අත්තිඩිය සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 0112 490290
වෛද්‍ය රේඛා අත්තිඩිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය රේඛා අත්තිඩිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය චමිංග ධනපාල ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය අමල්කා එදිරිසිංහ මහත්මිය සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය ශානෙස් ප්‍රනාන්දු ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය ටයිරල් ප්‍රනාන්දු සෙත්මා රෝහල -0332 233501
වෛද්‍ය නිෂාලි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය චතුරිකා කුමාරචන්ද්‍ පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය පී.එල්.එස් .ඩී ලංකේශ්වර නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය මධූ මුණසිංහ මෙනවිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ච්රිෂරා පරණවිතාන මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ච්රිෂරා පරණවිතාන මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ලක්මාල් පොන්නපෙරුම නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ලක්මාල් පොන්නපෙරුම සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය අචිනි රණසිංහ මෙනවිය සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය තිරුපති සුවීන්ද්‍රන් ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය