මනෝ සමාජයීය වෘත්තිකName Hospital Contact No
වෛද්‍ය කැලුම් දම්මුල්ල සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය