මව්කිරි පෝෂණයName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ටී.එස්.චන්ද්‍රාතිලක මහත්මිය නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය දිලිප් ලියනගේ ආසිරි මහා රෝහල - නෝරිස් කැනල් මාවත 011 4 665500
වෛද්‍ය දුලානි අමරසේන මහත්මිය ආසිරි මහා රෝහල - නෝරිස් කැනල් මාවත 011 4 665500
වෛද්‍ය දුලානි අමරසේන මහත්මිය නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය