මව් කිරි දීමName Hospital Contact No
වෛද්‍ය චන්ද්‍රානි ගුණසේකර මහත්මිය   නයින්වෙල්ස් රෝහල 011 4 520999

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය