මුඛ සහ හනු (උඩහකු) ශල්‍ය වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය නිමල් කරුණාරත්න නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය එන්.වි.ජයතිලක නිල් කුරුස වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය (පුද්) සමාගම 011 2 876888
වෛද්‍ය අනුර රණසිංහ ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 011 4 524400

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය