මුඛ සහ හනු (උඩහකු) ශල්‍ය වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය චාමර අතුකෝරළ බදුල්ල මහ රෝහල 0552 222164
වෛද්‍ය චාමර අතුකෝරළ නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය එන්.එස් කොළඹගේ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එන්.එස් කොළඹගේ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එන්.එස් කොළඹගේ කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 0362 22237
වෛද්‍ය ඩී.කේ ඩයස් හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය ගයත්‍රී ගරුසිංහ සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය ගයත්‍රී ගරුසිංහ නාවින්න රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය ශාරිකා දීවානි ගුණතිලක ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එස්.කේ ජයසිංහ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය හර්ෂ ජයසුන්දර සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය නදීන ජයසුරිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය නදීන ජයසුරිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය නදීන ජයසුරිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය කාංචන කපුගම කේ.එම්.ජී.සුවසෙවන රෝහල 0372 291557,0710 666767
වෛද්‍ය ඒ.එච්.ටී.එස් කරුණාතිලක ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ඒ.එච්.ටී.එස් කරුණාතිලක සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය ඒ.එච්.ටී.එස් කරුණාතිලක වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ගාමිණී එස්. කත්‍රිආරච්චි ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය කමල් කුමාර ඔස්රෝ රෝහල - කෑගල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය ලසන්ත ලියනපතිරණ ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 0632 223606
වෛද්‍ය රංජන මල්ලවආරච්චි නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය එම්.මුතුමාලා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එම්.මුතුමාලා හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ටෝනි මුතුමාල පවුල් දන්ත සේවා
වෛද්‍ය ගාමිණි නවරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය ගාමිණි නවරත්න නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය ගාමිණි නවරත්න ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය ආනන්ද රත්නායක ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ටී.සැබ්සන් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ටී.සැබ්සන් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ටී.සැබ්සන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය ටී.සැබ්සන් ලිහිල් කොස්මෙටික් කෙයා ක්ලිනික්- බත්තරමුල්ල 011 2 889922
වෛද්‍ය සුරේෂ් ශන්මුගනතන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සුරේෂ් ශන්මුගනතන් සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 0112 688038
වෛද්‍ය සුරේෂ් ශන්මුගනතන් නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය කුමුදිනි සෝමවර්ධන සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය කුමුදිනි සෝමවර්ධන ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය කුමුදිනි සෝමවර්ධන වින්සෙත රෝහල 0112 683983/0112 697261
වෛද්‍ය පරාක්‍රම විජේකෝන් සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය නිමල් කරුණාරත්න මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - පිළියන්දල 034 2 261115

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය