මෞත්‍රික රෝග පිලිබඳ විශේෂඥName Hospital Contact No
මහාචාර්ය ශ්‍රීනාත් චන්ද්‍රසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එච්.එන්.බී මාවිල්මඩ මහනුවර පෞද්ගලික රෝහල (පුද්) සමාගම 081 4 940859
වෛද්‍ය නුවන් ඩී.ප්‍රේමචන්ද්‍ර වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 0771 064125
වෛද්‍ය නුවන් ඩී.ප්‍රේමචන්ද්‍ර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය නුවන් ඩී.ප්‍රේමචන්ද්‍ර නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය එල්.එන් සෙනවිරත්න ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ රෝහල 0112 778610
වෛද්‍ය මංජුල විජේවර්ධන නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය මංජුල විජේවර්ධන ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය