මෞත්‍රික රෝග වෛද්‍යවේදීName Hospital Contact No
වෛද්‍ය අනුරුද්ධ අබේගුණසේකර ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය අනුරුද්ධ අබේගුණසේකර සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය අනුරුද්ධ අබේගුණසේකර වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය අනුරුද්ධ අබේගුණසේකර මෙට්‍රෝ මෙඩි කෙයාර් 0114 885858
වෛද්‍ය ටී.අරවින්තන් රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
මහාචාර්ය ශ්‍රීනාත් චන්ද්‍රසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
මහාචාර්ය ශ්‍රීනාත් චන්ද්‍රසේකර නවලෝක රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය දිමන්ත ද සිල්වා ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය දිමන්ත ද සිල්වා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සුසන්ත ද සිල්වා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සුරේන් ද සිල්වා ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය සුරේන් ද සිල්වා හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය සුරේන් ද සිල්වා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය නන්දලාල් ගුණරත්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888 888
වෛද්‍ය එස්.ඒ.එස් ගුණවර්ධන නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය අජිත් මලලසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය අජිත් මලලසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය අජිත් මලලසේකර ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය අජිත් මලලසේකර සී.ඩී.ඊ.එම් රෝහල - නෝරිස් කැනොල් මාවත 0112 699398
වෛද්‍ය අජිත් මලලසේකර සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානය 0112 490290
වෛද්‍ය ඒ.සී.එන් නන්දසේන බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ඒ.සී.එන් නන්දසේන හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ඒ.සී.එන් නන්දසේන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය අරුණ නන්දසේන බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය අරුණ නන්දසේන ක්‍රිශාන්ත වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0322 250899
වෛද්‍ය අරුණ නන්දසේන ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය අරුණ නන්දසේන හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය අරුණ නන්දසේන නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය කලණ පරණ පල්ලියගුරුගේ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය කලණ පරණ පල්ලියගුරුගේ නෝරිස් ක්ලිනික් 0112 685920
වෛද්‍ය ලලිත් පෙරේරා පවුල් සැලසුම් සංගමය 0112 584157
වෛද්‍ය නුවන් ඩී ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය නුවන් ඩී ප්‍රේමචන්ද්‍ර ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය නුවන් ඩී ප්‍රේමචන්ද්‍ර නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය බී.සතෙසන් උතුරු මැද රෝහල් 0212 219977
වෛද්‍ය කුමාරදාසන් උමාශංකර් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රංග ඊ.වික්‍රමආරච්චි ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 0632 223606
වෛද්‍ය රංග ඊ.වික්‍රමආරච්චි පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය අනුර විජේවර්ධන ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය මංජුල විජේවර්ධන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය මංජුල විජේවර්ධන නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය මංජුල විජේවර්ධන නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2501438

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය