රක්තවේදී


Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය දිලීපා අමරසුරිය මහත්මිය නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 034 2 222888
වෛද්‍ය සෙව්වන්දි බස්නායක ප්‍රබෝධා රෝහල (පුද්) සමාගම 063 2 223606
වෛද්‍ය යසින්ත ජේ කොස්තා නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය මහින්ද ද අල්විස් නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය මහින්ද ද අල්විස් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය මහින්ද ද අල්විස් පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය මහින්ද ද අල්විස් සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය මහින්ද ද අල්විස් වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය මහින්ද ද අල්විස් නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය සංජය ද මෙල් නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය සංජය ද මෙල් නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය සංජය ද මෙල් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය සංජය ද මෙල් නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 577111
වෛද්‍ය බර්නාඩෙන් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය බර්නාඩෙන් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය සමන් හේවාමන ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය බුද්ධිකා ජයරත්න මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය බුද්ධිකා ජයරත්න මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය දිලිනි ජයරත්න වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය දිලිනි ජයරත්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය දිලිනි ජයරත්න සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය මාලා මංගලිකා ජයතිලක මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය අරුණ ජයවර්ධන නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය අරුණ ජයවර්ධන සෙත්මා රෝහල 033 2 233501
වෛද්‍ය අරුණ ජයවර්ධන ආරෝග්‍යා රෝහල 033 2 224592
වෛද්‍ය සාගරිකා ජිනදාස නව පියෝනීර් රෝහල 065 2 223642
වෛද්‍ය චිත්‍රාංග කාරියවසන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා රෝහල 011 2 778610
වෛද්‍ය චිත්‍රාංග කාරියවසන් මෙඩිලයින් සෞඛ්‍ය සේවා 077 221 7383
වෛද්‍ය චිත්‍රාංග කාරියවසන් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය දුර්ගා මොරටුවගම බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය නිලුක්ෂි මනීෂා පෙරේරා නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය නිලුක්ෂි මනීෂා පෙරේරා ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය නිලුක්ෂි මනීෂා පෙරේරා වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 011 7 392260
වෛද්‍ය නිලුක්ෂි මනීෂා පෙරේරා වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය විසාකා රත්නමාලා වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 5 506000
වෛද්‍ය විසාකා රත්නමාලා ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය විසාකා රත්නමාලා හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය නිපුනිකා සේනාධීර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය නිපුනිකා සේනාධීර සි.ඩි.ඊ.එම් රෝහල - නෝරිස් කනොල් මාවත 011 2 699398
වෛද්‍ය එල්.එස් සෙනරත් මධ්‍යම රෝහල බදුල්ල 055 2 222164
වෛද්‍ය ටි සුරියකුමාර් මහත්මිය උතුරු මැද රෝහල් 021 2 219977
වෛද්‍ය කේ.ඒ.සි වික්‍රමරත්න ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩි.පි විද්‍යාරත්න සෙත් සෙවන රෝහල 037 4 944191
වෛද්‍ය එච්.එස්.ඒ විලියම් මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය ශානිකා විතානගේ සිමෙඩ් රෝහල ත්‍රිකුණාමලේ 026 4 595444

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය