රෝග මර්දන විශේෂඥName Hospital Contact No
වෛද්‍ය එම්.චෙන්තුරන් මධ්‍යම රෝහල බදුල්ල 0552 222164
වෛද්‍ය උපුල් ඒකනායක හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය සාමා ගුණතිලක සිමෙඩ් රෝහල ත්‍රිකුණාමලේ 0114 308877
වෛද්‍ය ඒ.ජේ හිල්මි සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ජයමිණි හොරකන්දගොඩ සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය කේ.ඉන්ද්‍රනාත් මහත්මිය සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0212 228222
වෛද්‍ය සන්ජීවානි ජයවර්ධන සෙත්සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය පි.එල්.එස් ජයවර්ධන සුලයිමාන් රෝහල 0115 459459
වෛද්‍ය නදරාජ් ජයකුමාරන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය නදරාජ් ජයකුමාරන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය නදරාජ් ජයකුමාරන් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය නදරාජ් ජයකුමාරන් යුනිහෙල්ත් +91-22-23544625 / 27
වෛද්‍ය නදරාජ් ජයකුමාරන් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය නදරාජ් ජයකුමාරන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය සේනක කන්දෙගෙදර සෙවුස් සෞඛ්‍ය සත්කාර (පුද්) සමාගම 0572 221227
වෛද්‍ය ප්‍රියලාල් කුඩාගේ ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 0632 223606
වෛද්‍ය නෙත්ති කුමාර මධ්‍යම රෝහල බදුල්ල 0552 222164
වෛද්‍ය නෙත්ති කුමාර මධ්‍යම රෝහල බදුල්ල 0552 222164
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත මඩවල සෙත්සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත මඩවල නාවින්න රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත මඩවල හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත මඩවල සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය සචිනි මල්ලවිආරච්චි මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය තිරුෂා නවරත්න සුවන රෝහල (පුද්) සමාගම 032 2 220500
වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් අබේසේකර බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් අබේසේකර පානදුර ක්ලිනික් 038 2 234057
වෛද්‍ය මුදිත පෙරේරා රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය උමගෝරී සරවනමුත්තු මහත්මිය හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය උමගෝරී සරවනමුත්තු මහත්මිය රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය උමගෝරී සරවනමුත්තු මහත්මිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය එල් සිරිවර්ධන මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සංජීව සියඹලාපිටිය නාවින්න රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය සියඹලාපිටිය සුවසිරි පියස උපදේශන සේවාව -
වෛද්‍ය සුජීව සියඹලාපිටිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය සුජීව සියඹලාපිටිය සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය ටී. ස්කන්දරාජා නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය එස්. වනිගසූරිය වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය එස්. වත්තේගම සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය සුජීව වීරසිංහ නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය මහිලාල් විජේකෝන් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය මහිලාල් විජේකෝන් රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය මහිලාල් විජේකෝන් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය මහිලාල් විජේකෝන් ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය එන්. යෝගනාතන් සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය එස්.ඩී මහලියන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය රසිත මනතුංග බදුල්ල මහ රෝහල 0552 222164
වෛද්‍ය රන්දිම නානායක්කාර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රන්දිම නානායක්කාර ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රන්දිම නානායක්කාර රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය රන්දිම නානායක්කාර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ආරියතුරයි පාර්තිපන් සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ආරියතුරයි පාර්තිපන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය ඩී.සී.ඒ තෙවරප්පෙරුම නවලෝක රෝහල 0112 304444

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය