රෝග මර්දන ශල්‍ය වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ජයමාල් ආරියරත්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය කනිෂ්ක ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කනිෂ්ක ද සිල්වා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ජයමානි හොරදුගොඩ වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය එස්.පී මහලියන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය කලන මෙන්ඩිස් නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය අජන්ත පද්මලාල් වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ආරියන්තුරයි පාර්තිපන් වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ආරියන්තුරයි පාර්තිපන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ආරියන්තුරයි පාර්තිපන් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය රංග පෙරේරා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රංග පෙරේරා මෙඩිලයින් හෙල්ත් කෙයාර් 0772 217383
වෛද්‍ය රංග පෙරේරා සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 0112 688038
වෛද්‍ය රංග පෙරේරා වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය රංග පෙරේරා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය අසේල සේනානායක ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය අසේල සේනානායක ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය අසේල සේනානායක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය අසේල සේනානායක සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය අනුරුද්ධ තෙවරප්පෙරුම සැම සුව සෙවන චැනල් මධ්‍යස්ථානය -
වෛද්‍ය අනුරුද්ධ තෙවරප්පෙරුම වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය අනුරුද්ධ තෙවරප්පෙරුම හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය මහනද උදුකල නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය මහනද උදුකල ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය මහනද උදුකල වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය මහනද උදුකල හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය මහනද උදුකල සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය නාමල් පෙරේරා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය