ලය පිළිබද වූ වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය එන්.ගනේශනාතන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය පාන්න ගුණරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ඩී.එම්.එස් හැන්දගල ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ඩී.එම්.එස් හැන්දගල නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඩී.එම්.එස් හැන්දගල බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ඩී.එම්.එස් හැන්දගල හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ඩී.එම්.එස් හැන්දගල වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ඩී.එම්.එස් හැන්දගල වින්සෙත රෝහල 0112 683983,0112 697261
වෛද්‍ය ඩී.එම්.එස් හැන්දගල හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ඩී.එම්.එස් හැන්දගල නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය ඒ.ඩී කපුරුගේ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය වරුණ කරුණාරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය වරුණ කරුණාරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය වරුණ කරුණාරත්න බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය වරුණ කරුණාරත්න හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය වරුණ කරුණාරත්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය පීරිස් රජීව් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ධම්මික රත්නායක ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ධම්මික රත්නායක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ධම්මික රත්නායක ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ධම්මික රත්නායක බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ධම්මික රත්නායක හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය