ලිංගික වෛද්‍ය ක්‍රමName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ලසන්ත මාලවිගේ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ලසන්ත මාලවිගේ සී.ඩී.ඊ.එම් රෝහල - නෝරිස් කැනොල් මාවත 0112 699398
වෛද්‍ය ලසන්ත මාලවිගේ සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 0112 490290
වෛද්‍ය ලසන්ත මාලවිගේ වින්දනා ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0112 671079
වෛද්‍ය ජයාදරී රණතුංග හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ජයාදරී රණතුංග වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය දිලිප් ලියනගේ ආසිරි මහා රෝහල 011 4 665500
වෛද්‍ය ශවීන්ද්‍ර ඩයස් ආසිරි මහා රෝහල 011 4 665500

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය