ලිංගික වෛද්‍ය ක්‍රම හා ලිංගික රෝග සෞඛ්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත වීරසිංහ ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත වීරසිංහ සෙත්මා රෝහල 033 5 626626

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය