වකුගඩු රෝග පිලිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යName Hospital Contact No
කීර්ති බණ්ඩාර සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
කීර්ති බණ්ඩාර කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 0372 291557,0710 666767
රුෂිකා ඩි ලෙන්රෝල් නවලෝක රෝහල 0112 304444
රුෂිකා ඩි ලෙන්රෝල් නවලෝක රෝහල / ලංකා රෝහල / සී.ඩී.එම් රෝහල - නොරිස් කැනල් පාර 0112 304444
වෛද්‍ය අනුපමා ද සිල්වා මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය අනුපමා ද සිල්වා මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය අනුපමා ද සිල්වා මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය අනුපමා ද සිල්වා මහත්මිය සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය අනුපමා ද සිල්වා මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල/සෙත්මා රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය අනුපමා ද සිල්වා මහත්මිය සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය අනුපමා ද සිල්වා මහත්මිය වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය අනුපමා ද සිල්වා මහත්මිය වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය අනුපමා ද සිල්වා මහත්මිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය අනුපමා ද සිල්වා මහත්මිය ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය දිනිත් ගලබඩ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය දිනිත් ගලබඩ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය දිනිත් ගලබඩ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය දිනිත් ගලබඩ නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය දිනිත් ගලබඩ නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය දිනිත් ගලබඩ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය දිනිත් ගලබඩ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය දිනිත් ගලබඩ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය චින්තන ගලහිටියාව නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය චින්තන ගලහිටියාව ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය චින්තන ගලහිටියාව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ රෝහල 0112 778610
වෛද්‍ය අනුර හේවාගීගන නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය අනුර හේවාගීගන සෙවුස් සෞඛ්‍ය සත්කාර (පුද්) සමාගම 0572 221227
වෛද්‍ය අර්ජුන මාරසිංහ මධ්‍යම රෝහල බදුල්ල 0552 222164
වෛද්‍ය එස්.මාතු ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එස්.මාතු කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 0372 291557,0710 666767
වෛද්‍ය එස්.මාතු රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය එස්.මාතු නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය නිශාන්ත නානායක්කාර සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ඒ.එල්.එම් නසාර් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ඒ.එල්.එම් නසාර් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඒ.එල්.එම් නසාර් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රුශ්දී නිසාම් නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය රුශ්දී නිසාම් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ප්‍රේමිල් රාජක්‍රිශ්නා රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය නදීකා කේ රත්නමාලා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය නදීකා කේ රත්නමාලා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය නදීකා කේ රත්නමාලා නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය නදීකා කේ රත්නමාලා නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය අන්වර් සදත් රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය මාතු සෙල්වරාජ් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය මාතු සෙල්වරාජ් බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය මාතු සෙල්වරාජ් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ආර්.ෂෙරිෆ් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සර්ජිත් සොමි ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය වි.නරයානන් යුන්නි ආස්ටර් මෙඩිසිටි -
වෛද්‍ය ඒ.ඩබ්.එම් වසිල් සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය එරංග විජේවික්‍රම ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එරංග විජේවික්‍රම නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එරංග විජේවික්‍රම ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එරංග විජේවික්‍රම සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය එරංග විජේවික්‍රම සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 0112 688038
වෛද්‍ය එරංග විජේවික්‍රම වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය එරංග විජේවික්‍රම හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය එරංග විජේවික්‍රම නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය සංජීව දසනායක වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 077 106 4125

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය