විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය අශාන් අබේවර්ධන මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ඩේවිඩ් ඇලෙක්සැන්ඩර් යංග් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය හිරාන් අමරසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය හිරාන් අමරසේකර වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය හිරාන් අමරසේකර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය හිරාන් අමරසේකර සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය එන්.අමරසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය අරුල්කුමර් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය යු.බානගල නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය යු.බානගල ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය බෝපිටිය රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය එම්.බි.එන් දසනායක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එම්.බි.එන් දසනායක ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එම්.බි.එන් දසනායක පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය එම්.බි.එන් දසනායක වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය නන්දන දසනායක ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය නන්දන දසනායක සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය මේරියස් ද අල්මේදා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය මේරියස් ද අල්මේදා සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය පී.ඩී.ජේ.එල්.තුෂාර ද අල්මේදා නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය දසුන් ද අල්විස් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය උදානි ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය උදායි ද සිල්වා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ගෙහාන් ද සිල්වා ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 0632 223606
වෛද්‍ය පරාක්‍රම ධර්මරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය පරාක්‍රම ධර්මරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ජි.එදිරිසිංහ සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය එස්.ඒ එදිරිවීර නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය එස්.ඒ එදිරිවීර නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය ඒ.එල්ලාවල ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ඒ.එල්ලාවල ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය ඒ.එල්ලාවල සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය ඒ.එල්ලාවල වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ඒ.එල්ලාවල හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ශිවන්ත ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ශිවන්ත ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ නවලෝක රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය ශිවන්ත ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ නවලෝක රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය තුසිත ගමනායක වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 0771 064125
වෛද්‍ය තුසිත ගමනායක සුව අරණ මහ රෝහල (පුද්) සමාගම 011 3 883494
වෛද්‍ය ආර්.ඥානසේකරම් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ආර්.ඥානසේකරම් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ආර්.ඥානසේකරම් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය ආර්.ඥානසේකරම් මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සමාගම 0112 727277
වෛද්‍ය ආර්.ඥානසේකරම් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය ආර්.ඥානසේකරම් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ආර්.ඥානසේකරම් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය තයසිවම් ගොබිෂන්ගර් උතුරු මැද රෝහල් 0212 219977
වෛද්‍ය තයසිවම් ගොබිෂන්ගර් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය ආසිරි ගුණතිලක ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ආසිරි ගුණතිලක වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය අමෝඩ් හාරිප් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය චන්දන හේරත් රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය සාලිය ඉලංගසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සාලිය ඉලංගසිංහ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය සාලිය ඉලංගසිංහ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය නිරෝෂන් ජයරත්න කෝපරේටිව් රෝහල 0912 234424
වෛද්‍ය ඒ.ඩී.එම් ජයසේකර හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය යසස් ජයසිංහ සෙවුස් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0572 221227
වෛද්‍ය යසස් ජයසිංහ බදුල්ල මහ රෝහල 0552 222164
වෛද්‍ය ධනජිත් ජයසුරිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ධනජිත් ජයසුරිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ජේ.ජයකුමාර් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ජේ.ජයකුමාර් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ජේ.ජයකුමාර් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ජේ.ජයකුමාර් බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ජේ.ජයකුමාර් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය ජේ.ජයකුමාර් ඒ.පී.එස් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 011 2 446095
වෛද්‍ය ජේ.ජයකුමාර් සුලයිමාන් රෝහල 0112 422184
වෛද්‍ය ජේ.ජයකුමාර් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ජේ.ජයකුමාර් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය ජේ.ජයකුමාර් යුනිහෙල්ත් +91-22-23544625 / 27
වෛද්‍ය කෞෂාල් කරුණාරත්න ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා රෝහල 0112 778610
වෛද්‍ය කෞෂාල් කරුණාරත්න හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය කෞෂාල් කරුණාරත්න නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය කෞෂාල් කරුණාරත්න නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය කෞෂාල් කරුණාරත්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය කෞෂාල් කරුණාරත්න පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය එස්.ඩී කරුණාරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එස්.ඩී කරුණාරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය චන්දන කරුණාතිලක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය චන්දන කරුණාතිලක හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය චන්දන කරුණාතිලක පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය අරුල් කුමාරන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය අරුල් කුමාරන් ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 0322 253299
වෛද්‍ය අරුල් කුමාරන් සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 0322 251013
වෛද්‍ය අරුල් කුමාරන් ක්‍රිෂාන්ත වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0322 250899
වෛද්‍ය අරුල් කුමාරන් ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය අරුල් කුමාරන් සුවන සෞඛ්‍ය සත්කාර රෝහල (පුද්) සමාගම 032 2 220500
වෛද්‍ය හර්ෂ මෙන්ඩිස් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය හර්ෂ මෙන්ඩිස් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය හර්ෂ මෙන්ඩිස් වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය හර්ෂ මෙන්ඩිස් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය හර්ෂ මෙන්ඩිස් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය ඩබ්.එච් හර්ෂ මෙන්ඩිස් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය දිල්ෂාන් මුනිදාස ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය දිල්ෂාන් මුනිදාස ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය දිල්ෂාන් මුනිදාස ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 0322 253299
වෛද්‍ය දිල්ෂාන් මුනිදාස බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය දිල්ෂාන් මුනිදාස බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296
වෛද්‍ය දිල්ෂාන් මුනිදාස කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 0372 291557,0710 666767
වෛද්‍ය දිල්ෂාන් මුනිදාස සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය දිල්ෂාන් මුනිදාස ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය දිල්ෂාන් මුනිදාස හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය දිල්ෂාන් මුනිදාස වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය දිල්ෂාන් මුනිදාස නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය දිල්ෂාන් මුනිදාස ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය දිල්ෂාන් මුනිදාස ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 0322 253299
වෛද්‍ය ඩබ්.ජි.ආර් ප්‍රිමාල් පීරිස් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ඩබ්.ජි.ආර් ප්‍රිමාල් පීරිස් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ඩබ්.ජි.ආර් ප්‍රිමාල් පීරිස් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඩබ්.ජි.ආර් ප්‍රිමාල් පීරිස් බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ආනන්ද පෙරේරා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ආනන්ද පෙරේරා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය වසන්ත පෙරේරා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය වසන්ත පෙරේරා වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය නරේන්ද්‍ර පින්තෝ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය නරේන්ද්‍ර පින්තෝ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය නරේන්ද්‍ර පින්තෝ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය එච්.ඩී.පී බන්දුජීව පියසේන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එච්.ඩී.පී බන්දුජීව පියසේන බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය එච්.ඩී.පී බන්දුජීව පියසේන බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296
වෛද්‍ය එච්.ඩී.පී බන්දුජීව පියසේන හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය එච්.ඩී.පී බන්දුජීව පියසේන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය රුශාන්ත ප්‍රේමදාස ඔස්රෝ රෝහල - කෑගල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය රුශාන්ත ප්‍රේමදාස ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය ජි.එල් පුංචිහේවා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ජි.එල් පුංචිහේවා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ජි.එල් පුංචිහේවා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය කපිල රණසිංහ සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය කපිල රණසිංහ කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 0372 291557,0710 666767
වෛද්‍ය කපිල රණසිංහ නාවින්න රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය සමන් රේණුක බදුල්ල මහ රෝහල 0552 222164
වෛද්‍ය රුක්ෂාන් සූරියආරච්චි ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය රුක්ෂාන් සූරියආරච්චි නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රුක්ෂාන් සූරියආරච්චි ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රුක්ෂාන් සූරියආරච්චි නෝරිස් ක්ලිනික් 0112 685920
වෛද්‍ය පී.ශ්‍රී ග්‍රිශ්න සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0212 228222
වෛද්‍ය පී.ශ්‍රී ග්‍රිශ්න සමුපකාර රෝහල් සමිතිය, මූලායි -
වෛද්‍ය එස්. ශ්‍රිතරන් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එස්. ශ්‍රිතරන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එස්. ශ්‍රිතරන් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය එස්. ශ්‍රිතරන් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය වී.ස්වර්නකුමාර් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය වී.ස්වර්නකුමාර් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය වී.ස්වර්නකුමාර් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය වී.ස්වර්නකුමාර් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය වී.ස්වර්නකුමාර් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය වී.ස්වර්නකුමාර් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය දිමුතු තෙන්නකෝන් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය දිමුතු තෙන්නකෝන් සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය දිමුතු තෙන්නකෝන් ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය දිමුතු තෙන්නකෝන් නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය දිමුතු තෙන්නකෝන් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය දිමුතු තෙන්නකෝන් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය දිමුතු තෙන්නකෝන් පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය සුනන්ද උඩගෙදර ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය සුනන්ද උඩගෙදර සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රියන්ත උකවත්තආරච්චි ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රියන්ත උකවත්තආරච්චි මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රියන්ත උකවත්තආරච්චි මෙඩිහෙල්ප් - මතුගම 0342 261115
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රියන්ත උකවත්තආරච්චි ක්‍රිෂාන්ත වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0322 250899
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රියන්ත උකවත්තආරච්චි මෙඩිහෙල්ප් - බේරුවල 0342 261115
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රියන්ත උකවත්තආරච්චි පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0382 233316
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රියන්ත උකවත්තආරච්චි නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රියන්ත උකවත්තආරච්චි හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රියන්ත උකවත්තආරච්චි වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රියන්ත උකවත්තආරච්චි හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රියන්ත උකවත්තආරච්චි නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රියන්ත උකවත්තආරච්චි ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රියන්ත උකවත්තආරච්චි මෙඩිහෙල්ප් රෝහල 0342 261115
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රියන්ත උකවත්තආරච්චි ක්‍රිෂාන්ත වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0322 250899
වෛද්‍ය අජිත් ප්‍රියන්ත උකවත්තආරච්චි පානදුර ක්ලිනික් 038 2 234057
වෛද්‍ය ජේ.කේ.එස් වීරසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ජේ.කේ.එස් වීරසේකර රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය සුනිල් විජයසිංහ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය සුනිල් විජයසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සුනිල් විජයසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සුනිල් විජයසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සුනිල් විජයසිංහ මෙට්‍රෝ මෙඩි කෙයාර් 0114 885858
වෛද්‍ය එම්.බී.පී.චින්තක විජේදාස බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය එම්.බී.පී.චින්තක විජේදාස හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය එම්.බී.පී.චින්තක විජේදාස වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය එම්.බී.පී.චින්තක විජේදාස හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය එම්.බී.පී.චින්තක විජේදාස ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එම්.බී.පී.චින්තක විජේදාස සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය නුවන් විජේතුංග සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය