විකිරණවේදීන්Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය මහින්ද අබේවික්‍රම කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
වෛද්‍ය ලිලංගනී ද සිල්වා පවුල් සැලසුම් සංගමය 0112 584157
වෛද්‍ය සමන්ත ගන්නෝරුව සෙවුස් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0572 221227
වෛද්‍ය උදය ජයකොඩි අමල් වෛද්‍ය (පුද්) සමාගම 077 931 0300
වෛද්‍ය උදය ජයකොඩි දිගාසිරි රෝහල 0322 266999
වෛද්‍ය අයි.එම් ලේකම්ගේ මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සමාගම 0112 727277
වෛද්‍ය චන්ද්‍රසිරි ලොකුබාලසුරිය ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 0112 465777
වෛද්‍ය සුමුදු එච් පලිහවඩන ක්‍රිෂාන්ත වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0322 250899
වෛද්‍ය සුමුදු එච් පලිහවඩන සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 0322 251013
වෛද්‍ය එන්.ප්‍රතිපන් පර්ල් රෝහල් පුද්ගලික සමාගම - කොළඹ 15 011 2 525000
වෛද්‍ය එච්.ඩබ් පෙරේරා පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය සරත් පෙරේරා කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
වෛද්‍ය දම්මික රණසිංහ වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ති රත්නායක රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය ඩී.පි රූපසිංහ කිරිඳිවෙල පුද්ගලික රෝහල -
වෛද්‍ය වසන්ත සත්කෝරළ ප්‍රාර්ථනා සාපල්‍යතා (IVF) මධ්‍යස්ථානය 011 2 040420
වෛද්‍ය වසන්ත සත්කෝරළ කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 0362 22237
වෛද්‍ය ශිරොම් සිරිවර්ධන වෙස්ටන් ගේට් රෝහල 0332 268444
වෛද්‍ය ආර්.සිවපතම් මෙනවිය බදුල්ල මහ රෝහල 0552 222164
වෛද්‍ය ශ්‍රිවිතියා මහත්මිය සිමෙඩ් රෝහල ත්‍රිකුණාමලේ 0114 308877
වෛද්‍ය උපුල් වීරසිංහ බදුල්ල මහ රෝහල 0552 222164
වෛද්‍ය සුනෙත් වීරසූරිය සුව අරණ මහ රෝහල (පුද්) සමාගම 0663 007300
වෛද්‍ය නාලක විජේනාරයන කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය