වෘත්තීය චිකිත්සකName Hospital Contact No
වෛද්‍ය නදීෂා අධිකාරි මහත්මිය වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය වසනා දහනායක මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ඩි.කේ.වී දෙමටගොඩ මෙනවිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රුක්මා එදිරිසිංහ මෙනවිය නෝරිස් ක්ලිනික් 0112 685920
වෛද්‍ය සුජාතා ගුණවර්ධන මහත්මිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය කල්‍යාණි හේමලතා මහත්මිය නෝරිස් ක්ලිනික් 0112 685920
වෛද්‍ය කේ.එම් සමින්ද හේමකුමාර ජයරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කේ.එම් සමින්ද හේමකුමාර ජයරත්න සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය කේ.එම් සමින්ද හේමකුමාර ජයරත්න වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය කේ.එම් සමින්ද හේමකුමාර ජයරත්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය දුමින්ද කරුණාරත්න වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය දිනේෂ් ලක්මාල් නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය සුරංග සේමසිංහ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය මානෙල් සේනාධීර මහත්මිය වින්සෙත රෝහල 0112 683983/0112 697261
වෛද්‍ය මානෙල් සේනාධීර මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ලසන්ති සිරිවර්ධන මෙනවිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ජි.විතානගේ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ජි.විතානගේ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ජි.විතානගේ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය මහේෂ් වීරප්පුල්ලි හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය අයි.අමරසිංහ මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය අයි.අමරසිංහ මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය අයි.අමරසිංහ මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය අයි.අමරසිංහ මහත්මිය සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 0112 688038
වෛද්‍ය ජයමාල් ආරියරත්න සෙත්සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය ජයමාල් ආරියරත්න නාවින්න රෝහල 0114 367636

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය