වේදනා කළමනාකරණයName Hospital Contact No
වෛද්‍ය රෝහිත ජයමහ ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය රිෆායා ජසීල් මහත්මිය ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය රිෆායා ජසීල් මහත්මිය රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය රිෆායා ජසීල් මහත්මිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය එස්.පී රාජ්කුමාර් ලීෂා නවීන ස්වාභාවික සායනය -
වෛද්‍ය නාමල් සේනසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය නාමල් සේනසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය හේමන්තා කුමාරිහාමි නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය සෑම් ද සොයිසා ආසිරි මහා රෝහල 011 4 665500
වෛද්‍ය රෝහිනී රන්වල මෙනවිය ආසිරි මහා රෝහල 011 4 665500

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය