වේදනා භෞතික චිකිත්සාව හා විකලාංග ස්නායු පුනුරුත්ථාපනයName Hospital Contact No
වෛද්‍ය අර්නන්සු සේකර් පුනරුත්ථාපන සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම - කොළඹ -
වෛද්‍ය එස්.වකීෂ යුනිහෙල්ත් +91-22-23544625 / 27
වෛද්‍ය එස්.වකීෂ ඒ.පී.එස් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 011 2 446095
වෛද්‍ය තිගීෂ විතාරණගේ පුනරුත්ථාපන සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම - කොළඹ -
වෛද්‍ය අර්නන්සු සේකර් පුනරුත්ථාපන සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම - කොළඹ -
වෛද්‍ය එස්.වකිෂන් යුනිහෙල්ත් +91-22-23544625 / 27
වෛද්‍ය එස්.වකිෂන් ඒ.පී.එස් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 011 2 446095
වෛද්‍ය තිගීෂා විතාරණගේ මහත්මිය පුනරුත්ථාපන සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම - කොළඹ -

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය