වෛද්‍ය නිලධාරිName Hospital Contact No
වෛද්‍ය බාහිර රෝගී අංශ (චැනල්) පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය බාහිර රෝගී අංශ (චැනල්) මෙඩිලයින් හෙල්ත්කෙයාර් 077 221 7383
වෛද්‍ය ජයන්ත දිසානායක සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 011 2 490290
වෛද්‍ය තාමිනි රාජරත්නම් මහත්මිය සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 011 2 490290
වෛද්‍ය චාරුකි වීරසුරිය මෙනවිය සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 011 2 490290

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය