ශල්‍ය වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය බී.ආතවන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය බී.ආතවන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය බී.ආතවන් පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය බී.ආතවන් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය බී.ආතවන් යුනිහෙල්ත් +91-22-23544625 / 27
වෛද්‍ය බී.ආතවන් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය බී.ආතවන් නව ලංකා මාතෘ රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 594906
වෛද්‍ය බී.ආතවන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය ඒ.එන්.කේ අබයජීව ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය වාසිත අබේසූරිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රජිත් අබේවික්‍රම ඕසිස් රෝහල සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය රජිත් අබේවික්‍රම ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රජිත් අබේවික්‍රම හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය කේ.අලගරත්නම් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කේ.අලගරත්නම් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය කේ.අලගරත්නම් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය අනිල් පී.අඹවත්ත ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය අනිල් පී.අඹවත්ත සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය අනිල් පී.අඹවත්ත හෙලන් රෝහල් (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය අනිල් පී.අඹවත්ත නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය අනිල් පී.අඹවත්ත වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය අනිල් පී.අඹවත්ත හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය අනිල් පී.අඹවත්ත වෙල්ත් මෙඩි කෙයාර් 0114 589721
වෛද්‍ය අනිල් පී.අඹවත්ත කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
මහාචාර්ය ඩී.ජේ ඇන්තනි නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය ඩී.ජේ ඇන්තනි සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සත්කාර මධ්‍යස්ථානය 0112 688038
මහාචාර්ය ඩී.ජේ ඇන්තනි සුලයිමාන් රෝහල 0115 459459
වෛද්‍ය ඒ.එච්.එම්.පී අනුරුද්ධ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය ඒ.එච්.එම්.පී අනුරුද්ධ ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය දුමින්ද ආරියරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය දුමින්ද ආරියරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය දුමින්ද ආරියරත්න ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය දුමින්ද ආරියරත්න මෙඩිහෙල්ප් රෝහල 0342 261115
මහාචාර්ය ජයන්ත ආරියරත්න බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
මහාචාර්ය ජයන්ත ආරියරත්න හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය අජිත් අත්තනායක සුව අරණ මහා රෝහල (පුද්) සමාගම 0663 007300
වෛද්‍ය එම්.රිසාන් බදුර්දීන් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එම්.රිසාන් බදුර්දීන් ඕසිස් රෝහල සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය එම්.රිසාන් බදුර්දීන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එම්.රිසාන් බදුර්දීන් ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය එම්.රිසාන් බදුර්දීන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය එම්.රිසාන් බදුර්දීන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එම්.රිසාන් බදුර්දීන් ඕසිස් රෝහල සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය එම්.රිසාන් බදුර්දීන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය අනුර එස්.කේ බානගල නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය අනුර එස්.කේ බානගල ඕසිස් රෝහල සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය අනුර එස්.කේ බානගල ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය අනුර එස්.කේ බානගල ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය අනුර එස්.කේ බානගල වින්සෙත රෝහල 0112 683983 0112 697261
වෛද්‍ය මිහිර බණ්ඩාර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය මිහිර බණ්ඩාර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය මිහිර බණ්ඩාර ඕසිස් රෝහල සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය මිහිර බණ්ඩාර ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය මිහිර බණ්ඩාර ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය මිහිර බණ්ඩාර සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය මිහිර බණ්ඩාර බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය මිහිර බණ්ඩාර සුවසිරි රෝහල 0383 399422
වෛද්‍ය මිහිර බණ්ඩාර වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය මිහිර බණ්ඩාර හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය මිහිර බණ්ඩාර වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය මිහිර බණ්ඩාර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය එම්.එම්.පී අනුර බණ්ඩාර සුව අරණ මහා රෝහල (පුද්) සමාගම 0663 007300
වෛද්‍ය ටී. භිෂ්මන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ටී. භිෂ්මන් පර්ල් රෝහල් පුද්ගලික සමාගම - කොළඹ 15 011 2 525000
වෛද්‍ය ටී. භිෂ්මන් සුලයිමාන් රෝහල 0112 422184
වෛද්‍ය ටී. භිෂ්මන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය ජී.එම්.කේ බෝගම්මන වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 525000
වෛද්‍ය එස්.බ්‍රානවන් නව පියොනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය ජේ.දහනායක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ජේ.දහනායක ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
මහාචාර්ය මොහාන් ද සිල්වා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0112 501438
මහාචාර්ය මොහාන් ද සිල්වා ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
මහාචාර්ය මොහාන් ද සිල්වා ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය ජී.ශාන්තිලාල් ද සිල්වා ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය අජිත් ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය අජිත් ද සිල්වා ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය අජිත් ද සිල්වා හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය විදු ද සිල්වා සෙත්මා රෝහල 0332 233501
මහාචාර්ය ඉශාන් ද සිල්වා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
මහාචාර්ය කේමාල් අයි දීන් ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය බිෂ්මන් දේවරාජා හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය අරින්ද ධර්මපාල සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය පර්සි ඩයස් කෝපරේටිව් රෝහල 0912 234424
වෛද්‍ය ඩී.ජී.එන්.ජී දොලුවීර මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය ඩී.ජී.එන්.ජී දොලුවීර ඩිලන්‍යා චැනලින් මධ්යස්ථානය සහ රසායනාගාරය -
වෛද්‍ය ඩී.ජී.එන්.ජී දොලුවීර පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය ඩී.ජී.එන්.ජී දොලුවීර මෙඩිහෙල්ප් රෝහල 0342 261115
වෛද්‍ය ඩී.ඒ.කේ.එන් දුනුසිංහ බදුල්ල මහ රෝහල 0552 222164
වෛද්‍ය රන්ජිත් එන්. එල්ලාවල ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය රන්ජිත් එන්. එල්ලාවල ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය රන්ජිත් එන්. එල්ලාවල ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය රන්ජිත් එන්. එල්ලාවල සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය රන්ජිත් එන්. එල්ලාවල වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය රන්ජිත් එන්. එල්ලාවල හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය එම්.එම් ෆයිස් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එම්.එම් ෆයිස් ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය එම්.එම් ෆයිස් සෞඛ්ය සම්පන්න දියවැඩියා සායනය 011 4 700700
වෛද්‍ය පී.පී ප්‍රනාන්දු මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කේ.එල් ප්‍රනාන්දු ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය කේ.එල් ප්‍රනාන්දු ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය ජයඉන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
මහාචාර්ය රනිල් ප්‍රනාන්දු බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය දුශාන් ප්‍රනාන්දු ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය දුශාන් ප්‍රනාන්දු නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය දුශාන් ප්‍රනාන්දු ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය දුශාන් ප්‍රනාන්දු ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය දුශාන් ප්‍රනාන්දු සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය දුශාන් ප්‍රනාන්දු වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය දුශාන් ප්‍රනාන්දු නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය දුශාන් ප්‍රනාන්දු ජෝසප් ෆ්රාසර් අනුස්මරණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය දුශාන් ප්‍රනාන්දු වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය දුශාන් ප්‍රනාන්දු හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය දුශාන් ප්‍රනාන්දු නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය අන්ද්‍රී ප්‍රනාන්දු බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය අන්ද්‍රී ප්‍රනාන්දු හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය අන්ද්‍රී ප්‍රනාන්දු නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය කේ.බී ගල්කැටිය සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය වි.පී ගමගේ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය වි.පී ගමගේ නවලෝක රෝහ 0112 304444
වෛද්‍ය වි.පී ගමගේ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය වි.පී ගමගේ ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය වි.පී ගමගේ ෆැමිලි කෙයාර් වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0342 229944
වෛද්‍ය වි.පී ගමගේ වින්සෙත රෝහල 0112 683983,0112 697261
වෛද්‍ය බවන්ත ගමගේ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය බවන්ත ගමගේ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය බවන්ත ගමගේ ඕසිස් රෝහල සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය බවන්ත ගමගේ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය බවන්ත ගමගේ ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය බවන්ත ගමගේ සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය බවන්ත ගමගේ සී.ඩී.ඊ.එම් රෝහල - නෝරිස් කැනොල් මාවත 0112 699398
වෛද්‍ය බවන්ත ගමගේ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය නිශාන්ත හල්ප ගමගේ ඔස්රෝ රෝහල - කෑගල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය එම්.ගනේසරත්නම් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එම්.ගනේසරත්නම් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එම්.ගනේසරත්නම් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය එම්.ගනේසරත්නම් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය ගාමිණි ගුණතිලක ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ගාමිණි ගුණතිලක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය චතුරංග ගුණරත්න බදුල්ල මහ රෝහල 0552 222164
වෛද්‍ය රොෂාන් ගුණරත්න සුවන සෞඛ්‍ය සත්කාර රෝහල (පුද්) සමාගම 0322 220500
වෛද්‍ය මහානාම ගුණසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය මහානාම ගුණසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය මහානාම ගුණසේකර ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය මහානාම ගුණසේකර වාද්දුව ක්ලිනික් 0382 295595
වෛද්‍ය මහානාම ගුණසේකර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය මහානාම ගුණසේකර සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය මහානාම ගුණසේකර නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය මහානාම ගුණසේකර මෙට්‍රෝ මෙඩි කෙයාර් 0114 885858
වෛද්‍ය මායියා ගුණසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඩී.ටී ගුණසේන සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය ඩී.ටී ගුණසේන වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය සුභාෂන ඒ.ගුණවර්ධන නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සුභාෂන ඒ.ගුණවර්ධන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා රෝහල 0112 778610
වෛද්‍ය සුභාෂන ඒ.ගුණවර්ධන මෙඩිලයින් හෙල්ත් කෙයාර් 0772 217383
වෛද්‍ය සුභාෂන ඒ.ගුණවර්ධන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය හසංජය ගුණවර්ධන නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එච්.පී.පී.කේ හල්පගේ සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය ඉම්ටියාස් ඉස්මයිල් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ඉම්ටියාස් ඉස්මයිල් ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය ඉම්ටියාස් ඉස්මයිල් සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය ඉම්ටියාස් ඉස්මයිල් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය එස්.එස් ජයරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එස්.එස් ජයරත්න ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය සේමක ජයසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සේමක ජයසේකර ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සේමක ජයසේකර ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය රන්ජිත් ජයසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රන්ජිත් ජයසේකර ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රන්ජිත් ජයසේකර බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය රන්ජිත් ජයසේකර හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
මහාචාර්ය ජී.ජයසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය ජී.ජයසේකර ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය අමිල ජයසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය අමිල ජයසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය අමිල ජයසේකර ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය අමිල ජයසේකර පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය අමිල ජයසේකර ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය අමිල ජයසේකර මෙට්‍රෝ ක්ලිනික් 0114 885858
වෛද්‍ය අමිල ජයසේකර වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය අමිල ජයසේකර වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය අමිල ජයසේකර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය අමිල ජයසේකර සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
මහාචාර්ය ගෙරි ජයසේකර හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය සමීර ජයසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සමීර ජයසිංහ ඕසිස් රෝහල සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය සමීර ජයසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සමීර ජයසිංහ ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය සමීර ජයසිංහ සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය සමීර ජයසිංහ වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය රොහාන් ජයසුරිය හෙලන් රෝහල් (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය රොහාන් ජයසුරිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය රොහාන් ජයසුරිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය රොහාන් ජයසුරිය කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
වෛද්‍ය රොහාන් ජයසුරිය නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - කොට්ටාව 0112 304444
වෛද්‍ය එම්.එච්.ඒ ජයතිලක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එම්.එච්.ඒ ජයතිලක පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය එම්.එච්.ඒ ජයතිලක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය අසේල ජයතිලක ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය අසේල ජයතිලක ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය අසේල ජයතිලක වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය අසේල ජයතිලක පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය එච්.ඩබ් ජයවර්ධන නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එච්.ඩබ් ජයවර්ධන ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය නිව්ටන් ජයවර්ධන බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය නිව්ටන් ජයවර්ධන හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය නිව්ටන් ජයවර්ධන නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය බී.එන්.එස් ජයවර්ධන බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296
වෛද්‍ය නිස්සංක ජයවර්ධන හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය නිස්සංක ජයවර්ධන වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය පී.ජීපර නව පියොනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය එස්.ජයරත්නම් සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0212 228222
වෛද්‍ය එස්.ජයරත්නම් උතුරු මැද රෝහල් 0212 219977
වෛද්‍ය ජේ.ජයරුබන් නව පියොනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය ඒ.කයිලයිනතන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය කේ.ඒ කරවිට සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය රවී කරුණාරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය සරත් කුමාර කොල්ලුරේ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය සරත් කුමාර කොල්ලුරේ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සරත් කුමාර කොල්ලුරේ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය එස්.කොටකාදෙණිය සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ජි.කුගරාජ් ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 0632 223606
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩබ්.කේ කුලරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩබ්.කේ කුලරත්න පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩබ්.කේ කුලරත්න හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩබ්.කේ කුලරත්න නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩබ්.කේ කුලරත්න වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩබ්.කේ කුලරත්න සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩබ්.කේ කුලරත්න පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩබ්.කේ කුලරත්න ශාන්ත ජෝර්ජ් රෝහල 0112 465777
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩබ්.කේ කුලරත්න වෙල්ත් මෙඩි කෙයාර් 0114 589721
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩබ්.කේ කුලරත්න කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩබ්.කේ කුලරත්න චැනල්වේ හෙද නිවාසය (පුද්) සමාගම 0112 892219
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩබ්.කේ කුලරත්න කඩුවෙල පුද්ගලික රෝහල 011 2 489899
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩබ්.කේ කුලරත්න චැනල්වේ හෙද නිවාසය (පුද්) සමාගම 0112 892219
වෛද්‍ය කිංස්ලි කුලරත්න මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය කිංස්ලි කුලරත්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය කිංස්ලි කුලරත්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩබ්.කේ කුලරත්න චැනල්වේ හෙද නිවාසය (පුද්) සමාගම 0112 892219
වෛද්‍ය කේ.එම් කුලසේකර සුවසිරි පියස උපදේශන සේවාව 037 2 056545
වෛද්‍ය එම්.එම් කුලසේකර රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය ලෝචන කුමාරගේ ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 0632 223606
වෛද්‍ය සුමුදු කුමාරගේ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය සුමුදු කුමාරගේ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සුමුදු කුමාරගේ ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය සුමුදු කුමාරගේ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය සුමුදු කුමාරගේ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය සුමුදු කුමාරගේ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සමන්ත එල්ලාවල හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය චන්දික ලියනගේ නවලෝක රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ඩී.එස් ලියනාරච්චි වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය රේණුකා මහානාම මෙනවිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය රේණුකා මහානාම මෙනවිය නවලෝක රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය රේණුකා මහානාම මෙනවිය වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය මහින්ද මල්ලවතන්ත්‍රී කේ.එම්.ජි සුවසේවා රෝහල 0372 291557,0710 666767
වෛද්‍ය මහින්ද මල්ලවතන්ත්‍රී නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 407600
වෛද්‍ය මහින්ද මල්ලවතන්ත්‍රී ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය ඩබ්.නිශාන්ත මෙන්ඩිස් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ඩබ්.නිශාන්ත මෙන්ඩිස් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඩබ්.නිශාන්ත මෙන්ඩිස් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ඩබ්.නිශාන්ත මෙන්ඩිස් වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ඩබ්.නිශාන්ත මෙන්ඩිස් පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය පී.මුරුගාදාස් මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය පී.මුරුගාදාස් මෙඩිහෙල්ප් - මතුගම 0342 261115
වෛද්‍ය පී.මුරුගාදාස් මෙඩිහෙල්ප් - බේරුවල 0342 261115
වෛද්‍ය එන්.ඩබ්.ජේ.කේ නානායක්කාර වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 840065
වෛද්‍ය එස්.එම්.එම්.නියාස් සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය නිල්හාන් නුගදුව ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 0322 253299
වෛද්‍ය නිල්හාන් නුගදුව සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 0322 251013
වෛද්‍ය නිල්හාන් නුගදුව ක්‍රිෂාන්ත වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0322 250899
වෛද්‍ය නිල්හාන් නුගදුව ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය ආර්.පරිමලේන්ද්‍රන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ආර්.පරිමලේන්ද්‍රන් බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ආර්.පරිමලේන්ද්‍රන් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ආර්.පරිමලේන්ද්‍රන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
මහාචාර්ය ආලෝකා පතිරණ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සී.කේ පතිරණ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සී.කේ පතිරණ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සී.කේ පතිරණ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය සී.කේ පතිරණ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සී.කේ පතිරණ සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය එල්.එම් අජන්තා පත්මලාල් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ආර්.පත්මනාතන් සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය දම්මික පෙරෙමුණ සිමෙඩ් රෝහල ත්‍රිකුණාමලේ 0114 308877
මහාචාර්ය ජෝයි පෙරේරා උතුරු මැද රෝහල් 0212 219977
වෛද්‍ය පෝල් එල්.පෙරේරා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය පෝල් එල්.පෙරේරා හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය පෝල් එල්.පෙරේරා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය පෝල් එල්.පෙරේරා නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය ලුශියන් පෙරේරා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය කේ.එස් පෙරේරා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කේ.එස් පෙරේරා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය කේ.එස් පෙරේරා වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය කේ.එස් පෙරේරා සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය කේ.එස් පෙරේරා පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය ලලිත් පෙරේරා සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය ලලිත් පෙරේරා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ලලිත් පෙරේරා සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 840065
වෛද්‍ය ලලිත් පෙරේරා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ලලිත් පෙරේරා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ලලිත් පෙරේරා ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය නයොමාල් පෙරේරා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය තිලක් පෙරේරා සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය එරංග පෙරේරා කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 0362 22237
වෛද්‍ය නිලංග පෙරේරා බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය නිලංග පෙරේරා රෝස්වුඩ් දන්ත හා වෛද්ය රෝහල 0114 960260
වෛද්‍ය පි.පිටිගලආරච්චි කේ.පි.එච් චැනල් මධ්‍යස්ථානය 081 4 940859
වෛද්‍ය පි.පිටිගලආරච්චි සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ලලිත පියසිරි නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ලලිත පියසිරි ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය ලලිත පියසිරි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා රෝහල 0112 778610
වෛද්‍ය ලලිත පියසිරි වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය ලලිත පියසිරි හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ඩි.සී.රාජපක්ෂ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ඩි.සී.රාජපක්ෂ සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය ඩි.සී.රාජපක්ෂ නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය කීර්ති රාජපක්ෂ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය කීර්ති රාජපක්ෂ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ඊ.රාජසේගරම් මෙඩිහෙල්ප් - මතුගම 0342 261115
වෛද්‍ය ඊ.රාජසේගරම් මෙඩිහෙල්ප් - බේරුවල 0342 261115
වෛද්‍ය ඊ.රාජසේගරම් නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය ඊ.රාජසේගරම් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය එස්.රාජේන්ද්‍ර සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0212 228222
වෛද්‍ය එස්.රාජේන්ද්‍ර උතුරු මැද රෝහල් 0212 219977
වෛද්‍ය එස්.රාජේන්ද්‍ර සිමෙඩ් රෝහල යාපනේ 0114 308877
වෛද්‍ය රජීව් ජි රාජේන්ද්‍ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය රජීව් ජි රාජේන්ද්‍ර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රජීව් ජි රාජේන්ද්‍ර ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රජීව් ජි රාජේන්ද්‍ර පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය රජීව් ජි රාජේන්ද්‍ර සුලයිමාන් රෝහල 0112 422184
වෛද්‍ය රජීව් ජි රාජේන්ද්‍ර නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය අජිත් රණසිංහ සෙවුස් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0572 221227
වෛද්‍ය ඩී.ඩී රණසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ලලන්ත රණසිංහ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ලලන්ත රණසිංහ ඕසිස් රෝහල සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය ලලන්ත රණසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ලලන්ත රණසිංහ ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය ලලන්ත රණසිංහ සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය ලලන්ත රණසිංහ නොරිස් ක්ලිනික් 0112 685920
වෛද්‍ය අශ්මෝ රණසිංහ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය අශ්මෝ රණසිංහ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය අශ්මෝ රණසිංහ සුවන සෞඛ්‍ය සත්කාර රෝහල (පුද්) සමාගම 0322 220500
වෛද්‍ය ලලන්ත අභය රණසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කෝසල රණතුංග පානදුර වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය (පුද්) සමාගම 0382 233316
වෛද්‍ය කෝසල රණතුංග පානදුර ක්ලිනික් 038 2 234057
වෛද්‍ය බී.ජී.එන් රත්නසේන නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය බී.ජී.එන් රත්නසේන හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය එස්.රවිරාජ් සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0212 228222
වෛද්‍ය එස්.රවිරාජ් උතුරු මැද රෝහල් 0212 219977
වෛද්‍ය එස්.රවිරාජ් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය දෙවශ්‍රී රොද්‍රිගෝ ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය වි.එස්.ඩී රොද්‍රිගෝ කේ.එම්.ජි සුවසේවා රෝහල 0372 291557,0710 666767
වෛද්‍ය ආර්.ඒ.පී රූපසිංහ දිගාසිරි රෝහල 0322 266999
වෛද්‍ය වී.වයි සබරත්නම් රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය උදය සමරජීව ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය උදය සමරජීව පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය උදය සමරජීව හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය දිලිනි එච්. සමරකෝන් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය දිලිනි එච්. සමරකෝන් ඕසිස් රෝහල සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය දිලිනි එච්. සමරකෝන් සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය බී.සමරසිංහ සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය හර්ෂ සමරවීර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය උපුල් සමරවීර කෝපරේට්ව් රෝහල 0912 234424
වෛද්‍ය එම්.බී සමරවික්‍රම හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය කිත්සිරි සේනානායක රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය එම්.එම් සේනාරත්න ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය රමීන්ද්‍ර සේනාරත්න රාජෙශ්කාන්ත පුද්ගලික රෝහල 0232 223383
වෛද්‍ය රමීන්ද්‍ර සේනාරත්න වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය රමීන්ද්‍ර සේනාරත්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ආර්.ජේ.කේ සෙනවිරත්න සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ආර්.ජේ.කේ සෙනවිරත්න සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ආර්.ජේ.කේ සෙනවිරත්න මහනුවර පෞද්ගලික රෝහල (පුද්) සමාගම 0814 940859
වෛද්‍ය සංජීව අනුරුද්ධ සෙනවිරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය සංජීව අනුරුද්ධ සෙනවිරත්න සී.ඩී.ඊ.එම් රෝහල - නෝරිස් කැනොල් මාවත 0232 223383
වෛද්‍ය සංජීව සෙනවිරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය ඒ.එච් ෂෙරිෆ්දීන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
මහාචාර්ය ඒ.එච් ෂෙරිෆ්දීන් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එස්.ශ්‍රීඛරන් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එස්.ශ්‍රීඛරන් වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ජී.ශාන්තිලාල් ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ජී.ශාන්තිලාල් ද සිල්වා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ජී.ශාන්තිලාල් ද සිල්වා නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය රොහාන් සිරිසේන නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය රොහාන් සිරිසේන සිමෙඩ් රෝහල ත්‍රිකුණාමලේ 0114 308877
වෛද්‍ය ධම්මික සිරිසේන වෙස්ටන් ගේට් රෝහල 0332 268444
වෛද්‍ය රොහාන් සිරිවර්ධන බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය එස්.සිවගනේශ් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එස්.සිවගනේශ් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එස්.සිවගනේශ් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එම්.සිවකුමාර් සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0212 228222
වෛද්‍ය එම්.සිවකුමාර් උතුරු මැද රෝහල් 0212 219977
වෛද්‍ය එම්.සිවකුමාර් රෝයල් මෙඩිකල් සෙන්ටර් -
වෛද්‍ය එම්.සිවකුමාර් සමුපකාර රෝහල් සමිතිය, මූලායි 0112 325806
වෛද්‍ය එම්.සිවකුමාර් සිමෙඩ් රෝහල යාපනේ 0114 308877
වෛද්‍ය ඩී.අනුජ සෝමරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඩී.අනුජ සෝමරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ඩී.අනුජ සෝමරත්න ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය කෝසල සෝමරත්න ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය එස්.ශ්‍රීඛරන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය එස්.ශ්‍රීඛරන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය හේමන්ත සුබසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය වීරසිංගම් සුතගරම් සිමෙඩ් රෝහල යාපනේ 0114 308877
වෛද්‍ය වි.සුතර්සන් සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0212 228222
වෛද්‍ය වි.සුතර්සන් උතුරු මැද රෝහල් 0212 219977
වෛද්‍ය වි.සුතර්සන් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය ටී.සුවෙතානන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
පරීක්ෂණය ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
පරීක්ෂණය මෙට්‍රෝ ක්ලිනික් 0114 885858
පරීක්ෂණය නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
පරීක්ෂණය ඇල්ෆා ලංකා දියවැඩියා රෝහල (පුද්) සමාගම 0332 295080
වෛද්‍ය එච්.ආර් තම්බාවිට නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය බිෂ්මන් තෙවරාජ් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය බිෂ්මන් තෙවරාජ් ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය බිෂ්මන් තෙවරාජ් පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය බිෂ්මන් තෙවරාජ් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය බිෂ්මන් තෙවරාජ් මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණය (පුද්) සමාගම 0112 727277
වෛද්‍ය බිෂ්මන් තෙවරාජ් සුලයිමාන් රෝහල 0112 422184
වෛද්‍ය සීවලී තිලකරත්න හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය ඩබ්.තිසේරා මහනුවර පෞද්ගලික රෝහල (පුද්) සමාගම 081 4 940859
වෛද්‍ය එල්.ආර්.පී.කේ.බී උඩපමුනුව සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය කේ.උමාශංකර් උතුරු මැද රෝහල් 0212 219977
වෛද්‍ය කේ.උමාශංකර් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය ආර්.වහීසන් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය රොහානා ආර්.විදානගේ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රොහානා ආර්.විදානගේ ඕසිස් රෝහල සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය රොහානා ආර්.විදානගේ ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය රොහානා ආර්.විදානගේ ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය රොහානා ආර්.විදානගේ ජෝසප් ෆ්රාසර් අනුස්මරණ රෝහල 0112 588386, 0112 556338, 0112 588466-7
වෛද්‍ය රොහානා ආර්.විදානගේ වින්සෙත රෝහල 0112 683983,0112 697261
වෛද්‍ය රොහානා ආර්.විදානගේ වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය සනත් වනිගසූරිය කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 0362 22237
වෛද්‍ය සම්පත් වීරකෝන් සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය සම්පත් වීරකෝන් නාවින්න රෝහල 0114 367636
මහාචාර්ය දීපිකා වීරසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
මහාචාර්ය දීපිකා වීරසේකර නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
මහාචාර්ය ප්‍රභාත් වීරසිංහ පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය ඩී.ඩබ් වීරසූරිය ඕසිස් රෝහල සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය රොහානා වීරසූරිය වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය කීර්ති වීරවර්ධන වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 0771 064125
වෛද්‍ය එම්.ජී ලයනල් වීරවර්ධන සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය එම්.ජී ලයනල් වීරවර්ධන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ධම්මික වික්‍රමසේකර වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ධම්මික වික්‍රමසේකර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය නුවන් වික්‍රමසේකර බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය වසන්ත විජේනායක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය වසන්ත විජේනායක ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය වසන්ත විජේනායක ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය වසන්ත විජේනායක ගෝල්ඩන් කී රෝහල 0112 880288
වෛද්‍ය වසන්ත විජේනායක වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය වසන්ත විජේනායක පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය තේජන විජේරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය තේජන විජේරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය තේජන විජේරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය තේජන විජේරත්න ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 0112 368412
වෛද්‍ය තේජන විජේරත්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය තේජන විජේරත්න සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය තේජන විජේරත්න පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය කමිල් විජේරත්න ඕසිස් රෝහල සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය ජේ.ආර් විජේසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ජේ.ආර් විජේසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ජේ.ආර් විජේසේකර ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ජේ.ආර් විජේසේකර බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ජේ.ආර් විජේසේකර හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය නාලිත එන්.විජේසුන්දර ඕසිස් රෝහල සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය නාලිත එන්.විජේසුන්දර හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය නාලිත එන්.විජේසුන්දර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය රුවන් විජේසුරිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ඒ.එස් විතානගේ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ඒ.එස් විතානගේ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඒ.එස් විතානගේ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය අතුල විතානගේ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ආර්.ඩී යාපා ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය +44 1709 375500
වෛද්‍ය ආර්.ඩී යාපා හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ආර්.ඩී යාපා නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය ඩී.කේ යොහෙස්වාරන් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඩී.කේ යොහෙස්වාරන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ආර්.එස් සනුන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ආර්.එස් සනුන් වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය ආර්.එස් සනුන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය එම්.ආර්.එම් සියාඩ් නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය