ස්කෑන් කිරීමName Hospital Contact No
වෛද්‍ය සුසන්ත අමරසිංහ සුව අරණ මහා රෝහල (පුද්) සමාගම 0663 007300
වෛද්‍ය අසේල අමරසිරි බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296
වෛද්‍ය එච්.ආර් මොහොමඩ් බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296
වෛද්‍ය සුමිත් වර්ණසුරිය සුව අරණ මහා රෝහල (පුද්) සමාගම 0663 007300
වෛද්‍ය ප්‍රසන්න විජේසිංහ ක්ලිනිපාත් වෛද්‍ය සේවා 0112-295742
වෛද්‍ය වෙනුස් ඩොප්ලර් 1 එල්.ඊ.ජී මෙත්මා වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ගම්පහ 077 783 2514
වෛද්‍ය ධමනි ඩොප්ලර් 1 එල්.ඊ.ජී මෙත්මා වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 077 783 2514
වෛද්‍ය වෙනුස් ඩොප්ලර් 2 එල්.ඊ.ජී මෙත්මා වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 077 783 2514
වෛද්‍ය ධමනි ඩොප්ලර් 2 එල්.ඊ.ජී මෙත්මා වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ගම්පහ 077 783 2514
වෛද්‍ය ආනන්ද ඒකනායක - සකෑන් ෆැමිලි කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 034 2 229944
වෛද්‍ය දිලීප කරුණාරත්න - සකෑන් (සාමාන්‍ය) මෙත්මා වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 034 2 229944
වෛද්‍ය එච්.ආර් මොහොමඩ් බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296
වෛද්‍ය ප්‍රසාද් සී.රන්නොලු - සකෑන් ෆැමිලි කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාග 034 2 229944
වෛද්‍ය ප්‍රසන්න රූපසිංහ - ඩොප්ලර් ශ්‍රිර්ෂපෝෂී මෙත්මා වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 077 783 2514

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය