ස්නායුවේදීName Hospital Contact No
වෛද්‍ය කේ.අජන්තා සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0212 228222
වෛද්‍ය කේ.අජන්තා උතුරු මැද රෝහල් 0212 219977
වෛද්‍ය මංජුලා කල්දේරා රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය මංජුලා කල්දේරා ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය චම්පිකා ගුණවර්ධන සුව අරණ මධ්‍යම රෝහල (පුද්) සමාගම 011 3 883494
වෛද්‍ය චම්පිකා ගුණවර්ධන වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 077 106 4125
වෛද්‍ය හේමාල් හොරදගොඩ ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 063 2 223606
වෛද්‍ය අජන්ත කෙශවරාජ් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය බොබී වර්කි මරමට්ටම් ආස්ටර් මෙඩිසිටි -
වෛද්‍ය දිලුම් පල්ලියගුරුගේ වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය කේ.ඩි පතිරණ හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය ගාමිණි පතිරණ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය දනුෂ්ක රත්නායක සෙත්සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය දුමින්ද සමරවික්‍රම කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
වෛද්‍ය දර්ශන සිරිසේන සෙත්සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය දර්ශන සිරිසේන කේ.එම්.ජි සුවසේවා රෝහල 0372 291557,0710 666767
වෛද්‍ය සුරංගි සෝමරත්න මධ්‍යම රෝහල බදුල්ල 0552 222164
වෛද්‍ය ටී.තිවාකරන් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය ටී.තිවාකරන් නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය දර්ශන විජේගුණසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය දර්ශන විජේගුණසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය