ස්නායු/විකලාංග ක්‍රීඩා පුනුරුත්ථාපන කායික චිකිත්සකName Hospital Contact No
වෛද්‍ය මලිත සහබන්දු පුනරුත්ථාපන සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම - මහනුවර -
වෛද්‍ය සසංගි විජේසිංහ පුනරුත්ථාපන සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම - මහනුවර -
වෛද්‍ය සසංගි විජේසිංහ පුනරුත්ථාපන සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම - මහනුවර -

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය