ස්නායු විශේෂඥ වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ඒ.ටී ඇලිබෝයි ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ඒ.ටී ඇලිබෝයි නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඒ.ටී ඇලිබෝයි ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය ඒ.ටී ඇලිබෝයි ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ඒ.ටී ඇලිබෝයි බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296
වෛද්‍ය ඒ.ටී ඇලිබෝයි සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය ඒ.ටී ඇලිබෝයි රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය ඒ.ටී ඇලිබෝයි ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය ඒ.ටී ඇලිබෝයි සුලයිමාන් රෝහල 0112 422184
වෛද්‍ය ඒ.ටී ඇලිබෝයි හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ඒ.ටී ඇලිබෝයි හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ඒ.ටී ඇලිබෝයි නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය රුවිනි අබේගුණරත්න මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ඒ.එම් දීපාල් කේ අත්තනායක සැම සුව සෙවන චැනල් මධ්‍යස්ථානය 045 2222384
වෛද්‍ය ඒ.එම් දීපාල් කේ අත්තනායක සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය ඒ.එම් දීපාල් කේ අත්තනායක හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ඒ.එම් දීපාල් කේ අත්තනායක වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ඒ.එම් දීපාල් කේ අත්තනායක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ඒ.එම් දීපාල් කේ අත්තනායක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සංජීව ගරුසිංහ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය සංජීව ගරුසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සංජීව ගරුසිංහ සැම සුව සෙවන චැනල් මධ්‍යස්ථානය 045 2222384
වෛද්‍ය සංජීව ගරුසිංහ උතුරු මැද රෝහල් 0212 219977
වෛද්‍ය සංජීව ගරුසිංහ රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය සංජීව ගරුසිංහ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය සංජීව ගරුසිංහ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය සංජීව ගරුසිංහ වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය සංජීව ගරුසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සංජීව ගරුසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සංජීව ගරුසිංහ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය ඒ.ඩී මදුශංක ගෝමස් රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය නිශාන්ත ගුණසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය නිශාන්ත ගුණසේකර ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය නිශාන්ත ගුණසේකර හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය පුන්සිත් ගුණවර්ධන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය පුන්සිත් ගුණවර්ධන නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සංජීව ගරුසිංහ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය නිරුක්ශාන් ජයවීර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය නිරුක්ශාන් ජයවීර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය නිරුක්ශාන් ජයවීර ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය නිරුක්ශාන් ජයවීර බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය නිරුක්ශාන් ජයවීර හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය යොහාන් කෝරළගේ මධ්‍යම රෝහල බදුල්ල 0552 222164
වෛද්‍ය එච්.කේ.ද එස් කුලරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එච්.කේ.ද එස් කුලරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය නිලක්ශා කුමාරසිංහ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය නිලක්ශා කුමාරසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය නිලක්ශා කුමාරසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය නිලක්ශා කුමාරසිංහ සෙවුස් සෞඛ්‍ය සත්කාර (පුද්) සමාගම 0572 221227
වෛද්‍ය නිලක්ශා කුමාරසිංහ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය නිලක්ශා කුමාරසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය නිලක්ශා කුමාරසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ජයන්තා ලියනගේ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ජයන්තා ලියනගේ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ජාලිය ලොකුකැටගොඩ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය දිලීප් පනිකාර් ආස්ටර් මෙඩිසිටි -
වෛද්‍ය ෆ්‍රෙඩ් පෙරේරා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ස්ට්‍රවින්ස්කයි පෙරේරා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ස්ට්‍රවින්ස්කයි පෙරේරා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ස්ට්‍රවින්ස්කයි පෙරේරා රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය ස්ට්‍රවින්ස්කයි පෙරේරා හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය එස්.ඩි පෙරේරා නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය සමන් පුෂ්පකුමාර නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය සමන් පුෂ්පකුමාර ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 063 2 223606
වෛද්‍ය සමන් පුෂ්පකුමාර වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ටී.රාජකරුණා ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය ටී.රාජකරුණා පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය ටී.රාජකරුණා රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය ටී.රාජකරුණා ජීවක පුද්ගලික රෝහල 0112 859157
වෛද්‍ය ජගත් කේ රතුගමගේ සෙත්සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය ජගත් කේ රතුගමගේ නාවින්න රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය කොල්වින් සමරසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සංජීව රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩී.එල් සිරිවර්ධන සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය සමන් වදනම්බි නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සමන් වදනම්බි ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය සමන් වදනම්බි හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය සමන් වදනම්බි වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය සමන් වදනම්බි හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය එස්.එස් වරුණ ශාන්ත නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය රන්ජිත් වික්‍රමසිංහ සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය මහේෂි විජේරත්න මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය මහේෂි විජේරත්න මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය මහේෂි විජේරත්න මහත්මිය ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය මහේෂි විජේරත්න මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය මහේෂි විජේරත්න මහත්මිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ රෝහල 0112 778610
වෛද්‍ය මහේෂි විජේරත්න මහත්මිය රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය මහේෂි විජේරත්න මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය මහේෂි විජේරත්න මහත්මිය සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය මහේෂි විජේරත්න මහත්මිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය