ස්නායු වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය සේනක බන්දුසේන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය සේනක බන්දුසේන නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සේනක බන්දුසේන ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සේනක බන්දුසේන පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0382 233316
වෛද්‍ය සේනක බන්දුසේන සී.ඩි.ඊ.එම් රෝහල - නොරීස් කැනල් පාර 0112 699398
වෛද්‍ය සේනක බන්දුසේන වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය තශි චන් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඩී.එම්.ඩබ් ධර්මකීර්ති නාවින්න රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය ඩී.එම්.ඩබ් ධර්මකීර්ති ඔස්රෝ රෝහල් - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය අර්ජුන ප්‍රනාන්දු නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය අර්ජුන ප්‍රනාන්දු ගෝල්ඩන් කී රෝහල 0112 880288
මහාචාර්ය ආර්. ගමගේ නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය ආර්. ගමගේ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
මහාචාර්ය ආර්. ගමගේ සී.ඩි.ඊ.එම් රෝහල - නොරීස් කැනල් පාර 0112 699398
වෛද්‍ය පද්මා ගුණරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය පද්මා ගුණරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය හර්ෂ ගුණසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය හර්ෂ ගුණසේකර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ රෝහල 0112 778610
වෛද්‍ය හර්ෂ ගුණසේකර සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය හර්ෂ ගුණසේකර මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සමාගම 0112 727277
වෛද්‍ය හර්ෂ ගුණසේකර මෙඩිලයින් හෙල්ත්කෙයාර් 0772 217383
වෛද්‍ය හර්ෂ ගුණසේකර වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය හර්ෂ ගුණසේකර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය හර්ෂ ගුණසේකර පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය හර්ෂ ගුණසේකර නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය හර්ෂ ගුණසේකර නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
මහාචාර්ය සමන් බී ගුණතිලක ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
මහාචාර්ය සමන් බී ගුණතිලක නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය සමන් බී ගුණතිලක ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
මහාචාර්ය සමන් බී ගුණතිලක වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
මහාචාර්ය සමන් බී ගුණතිලක නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය චම්පික ගුණවර්ධන ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය දිලුම් පල්ලියගුරුගේ සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය දිලුම් පල්ලියගුරුගේ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය දිලුම් පල්ලියගුරුගේ සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය ගාමිණි පතිරණ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ගාමිණි පතිරණ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ගාමිණි පතිරණ නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය ගාමිණි පතිරණ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ගාමිණි පතිරණ පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
දේශමාන්න විද්‍යාජෝති වෛද්‍ය ජේ.බී පීරිස් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
දේශමාන්න විද්‍යාජෝති වෛද්‍ය ජේ.බී පීරිස් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය පි.ජේ.පී. පීරිස් සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය නිලුපුල් පෙරේරා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය නිලුපුල් පෙරේරා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ප්‍රියංකර පෙරේරා ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 0322 253299
වෛද්‍ය ප්‍රියංකර පෙරේරා සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 0322 251013
වෛද්‍ය ප්‍රියංකර පෙරේරා රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය ප්‍රියංකර පෙරේරා පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය ප්‍රියංකර පෙරේරා ශාන්ත ජෝර්ජ් රෝහල 0112 465777
වෛද්‍ය ප්‍රියංකර පෙරේරා ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය ප්‍රියංකර පෙරේරා කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
වෛද්‍ය වී.ටී රාජේන්දිරන් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය වී.ටී රාජේන්දිරන් මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය වී.ටී රාජේන්දිරන් මෙඩිහෙල්ප් - මතුගම 0342 261115
වෛද්‍ය වී.ටී රාජේන්දිරන් මෙඩිහෙල්ප් - බේරුවල 0342 261115
වෛද්‍ය වී.ටී රාජේන්දිරන් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය වී.ටී රාජේන්දිරන් නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය වී.ටී රාජේන්දිරන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය උදය රණවක ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය උදය රණවක හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය උදය රණවක නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය එම්.ටී.එම් රිෆ්සි නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එම්.ටී.එම් රිෆ්සි වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය දුමින්ද සමරවික්‍රම වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය දුමින්ද සමරවික්‍රම කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
වෛද්‍ය සුනේත්‍රා සේනානායක මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය සුනේත්‍රා සේනානායක මහත්මිය හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය සුනේත්‍රා සේනානායක මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය සුනේත්‍රා සේනානායක මහත්මිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය සුනේත්‍රා සේනානායක මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සුනේත්‍රා සේනානායක මහත්මිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය බිම්සර සේනානායක ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය බිම්සර සේනානායක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය බිම්සර සේනානායක සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය බිම්සර සේනානායක පානදුර ක්ලිනික් 038 2 234057
වෛද්‍ය බිම්සර සේනානායක මෙඩිහෙල්ප් රෝහල 0342 261115
වෛද්‍ය නිමල් සේනානායක සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය එස්.ශ්‍රිකාන්ත් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ටී.තිවාකරන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ටී.තිවාකරන් යුනිහෙල්ත් +91-22-23544625 / 27
වෛද්‍ය ටී.තිවාකරන් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112586581, 0112584212
වෛද්‍ය ටී.තිවාකරන් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය ජනක වෛද්‍යසේකර බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ජනක වෛද්‍යසේකර හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ජනක වෛද්‍යසේකර සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය දර්ශන විජේඥානසිංහ ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය දර්ශන විජේඥානසිංහ සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය දර්ශන විජේඥානසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය දර්ශන විජේඥානසිංහ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය