සාපල්‍යතාව (මදසරු) පිලිබඳ උපදේශක/කළල රෝග සායනName Hospital Contact No
වෛද්‍ය එච්.රත්නායක සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය එච්.රත්නායක පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය එච්.රත්නායක නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය එච්.රත්නායක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය