සාමාන්‍ය වෘත්තිකයන් ලැයිස්තුවName Hospital Contact No
එම්.ඩි.ආර් කුමාර අංක 667, අතුරුගිරිය පාර, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය 0114 261690
කේ.ජි.යු දල්පදාදු දිස්ත්‍රික් රෝහල - මතුගම 0714 325385
කේ.කේ.ඩි.ජේ.එස්.කේ පෙරේරා 252 ඒ, හයිලෙවල් පාර, මහරගම 0773 993371
කේ.ජි සමරසිංහ 237, පැලවත්ත, පන්නිපිටිය 0777 841970
ඒ.බි.එම් ෆෛසාල් අංක 74, පිනිතුඩුමුල්ල පාර, නාවලපිටිය (KY) 0717 310417
ජි.ඒ.එම් ජයතිලක වෙල්ස්ප්‍ර්රින්ග් සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානය,දීපාරම මාවත,කිරිමැටියාන,ලුනුවිල 0312 262462
බි.අන්නලිංගම් - -
සි.එම්.ඒ ඇන්තනි අංක 374, ගාලු පාර කොළඹ 03 0112 573523
ඒ.ඒ.කේ ජයනාත් ආරෝග්‍යා පවුල් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක,කුන්ගස් හන්දිය,කටාන 0313 717519
එම්.ඒ.එම් ජසීම් - 0096 899385340
කේ.පි.ජේ.කේ රත්නායක - 0718 009361
එම්.ඉසැ.ෆසීන් 56-බී, වත්තේගම මාවත, මඩවල බසාර් 0777 320274
එම්.එම් සියාර්ඩ් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය, 56-බී, වත්තේගම මාවත, මඩවල බසාර් 0772 094219
ඒ.එම් ශෙරිෆ්දින් අංක 352/1, මාතලේ පාර , අකුරණ 0777 390632
ඩි.එන්.ටි විජයරත්න 022, සූරිය මාවත, කොස්වත්ත, තලංගම, බත්තරමුල්ල -
ප්‍රීති විජේගුණවර්ධන අංක. 742 ඒ, මරදාන පාර, කොළඹ 10 0112 699120
එච්.ඩි විජේසිංහ ජීවක පෞද්ගලික රෝහල, අංක 37, හොරණ පාර, පාදුක්ක 0112 859157
වී.පි වික්‍රමසිංහ අංක 11, ෆීලික්ලයින් මාවත, දෙහිවල 0776 850257
ආර්.පි වීරසිංහ ගෝමස් රෝහල, අවිස්සාවේල්ල 0352 222324
ඩි.ඩි වීරසේකර අංක 12 ඒ, ධර්මාරාම මාවත, රත්මලාන 0112 723268
ඩි.එන්.ඩි.කේ වීරමන් ලීසන්ස් රෝහල,අංක 33,තේවත්ත මාවත,රාගම 0112 961300
එල්.වීරසේන රෝහල් සහ නිවාස ආරක්ෂිත සේවා (පුද්) සමාගම,අංක 366, ගාලු පාර, කොළඹ 03 0112 301003
එම්.තෙන්නකෝන් විශේෂ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය,පන්නිපිටිය පාර , තලවතුගොඩ 0727 277801
ඩබ්.බි.ඩි ද සිල්වා ගෝනහේන හන්දිය, රම්මුතුගල, කඩවත 0718 256975
ටි.එම්.ඩි තෙන්නකෝන් සුවසිරි රෝහල, කඩවත 011 7 915065
එස්.බි.එස් සේරසිංහ පවුල් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය, අංක 532/2 ඒ, මාදිවෙල පාර, තලවතුගොඩ 0112 324533
එස්.සමරනායක ශාන්ති වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය, මීගමුව පාර, වැලිසර, රාගම -
ඩි.පි.සි සුබසිංහ අංක 488, ප්‍රධාන වීදිය, මීගමුව 0312 222294
පි.සිවපාලන් සන්නිති වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය අංක 03, 59 වන පටුමග, කොළඹ 06 0114 010737
ජි.ඒ.ජේ.ටි.එන් සිල්වා ජූඩ් මෙඩිකෙයාර්, මීගමු පාර, සීදුව 0112 255457
එන්.සේනානායක කළුතර පාර, බණ්ඩාරගම 0382 290994
ඩි.වයි සරනතිලක සුවසරණ රෝහල අංක .699 / ඒ,තේවත්ත පාර,රාගම 0112 956138
ඩි.ඩි.බි සමරසිංහ සෙත් පවුල් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය,බෙහෙත් ශාලාව සහ සැත්කම්, ගුවන්තොටුපල පාර, මිනුවන්ගොඩ -
එන්.එච් සල්ගාදු සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය,මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය,මොරටුව 0112 651280
පි.ආර් සිරිවර්ධන අංක 06, මිරිස්වත්ත, කොට්ටාව පාර, පිළියන්දල 0112 613319
ඩබ්.පි සෝමසිරි ලහිරු වෛද්‍ය සේවා,අංක 149, අඹගමුව පාර, ගම්පහ 0776 096354
සි.ශ්‍රී දේව වෛද්‍ය සහ දන්ත සායනය,අංක 125, ප්‍රධාන වීදිය, යාපනය 0778 052324
එස්.සිල්වා අංක 77, ගාලු පාර, කල්දෙමුල්ල , මොරටුව 0719 199390
ඒ.එම් සෙබස්තියන්පිල්ලයි අංක 16/12, කිරුළපන පටුමග, කොළඹ 05 0777 845674
රික් සැන්ඩර්සන් අංක 21,කොට්ලන්ඩ් පටුමග,ඉල්ෆර්ඩ් එසෙක්ස්, Ig1 3dn, එක්සත් රාජධානිය 02082 524132
සි.එස් ශ්‍රී දේව මෙඩිකුයික්, අංක 514 / 2. රෝහල් පාර, යාපනය 0778 052324
ඩබ්.එම්.එස් රත්නප්‍රිය අංක 7/1 බී, 3 වන පටුමග, රත්මලාන 0773 497515
යු.රාජපක්ෂ අංක 91/2, කුලියාපිටිය පාර, නාරම්මල 0714 947682
ඒ.එල් රත්නජීව සී / ස ලෙස්ලි ගෝමස්, 36, පාසල් මාවත, ඕෆ් ස්ටේන් පාර, දෙහිවල -
කාන්දිය රාජේන්ද්‍ර වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය,අංක 97, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07 0714 738802
එස්.ආර් රත්නපාල අංක 231, කිරුළ පාර, කොළඹ 05 0777 484691
ආර්.පි.ජේ.සි රාමනායක සුවය වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය,මීරිගම පාර, කැළණිය 0773 308700
කාන්දිය රාජේන්ද්‍ර වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය,අංක 97, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07 0714 738802
එස්.ආර් රත්නපාල අංක 231, කිරුළ පාර, කොළඹ 05 0777 484691
පි.ඒ.ආර් පෙරේරා අංක 61, මහබාෙග් පාර, රාගම 0112 958062
එම්.එස්.එම් මහදුම් අංක 540 දරන 0773 037799
තිවංක මුණසිංහ පවුල් සායන, වැලිවිට, මාලබේ 0777 895854
බි.එන්.ආර් මුණසිංහ අංක 179/5, සිරිධම්ම මාවත, කොළඹ 10 0777 396564
එස්.එන්.ජේ.කේ මෙන්ඩිස් අංක 42, ටුබෙල්ල, ජා ඇල -
එස්.ඒ කොහොම්බන්ගේ අංක 197/7, සිරි ධම්ම මාවත, කොළඹ 10 0777 683311
ආර්.ඩි කහඳවාරච්චි මෙඩි හවුස් (පුද්) සමාගම, අංක 22, ශ්‍රී සංඝරාජ මාවත, කොළඹ 10 0112 327430
ඩි.ඩි.එන් කළුආරච්චි සති සායනය, මතුගම 0342 247113
බි.කරුණාරත්න කඩුගන්නාව සායනය, කඩුගන්නාව 0777 722716
ශිරානි ජයසිංහ අංක 59, පේරාදෙණිය පාර, මහනුවර 0817 215651
ඒ.ජේ ජමීල් ආලෝකා පුද්ගලික රෝහල,ගුඩ් ෂෙඩ් පාර, රත්නපුර 0777 395753
එස්.ජයතිලක අංක 16, ද මෙල්වත්ත පාර, කොස්වත්ත, නාවල 0773 018222
එස්.ගජාන් මයිලෝන් වෛද්‍ය සායනය,අංක 20, ඇනිවෙල් වීදිය, කොළඹ 13 0773 783309
අහා හසාරි අංක 10, අශෝක වත්ත, බම්බලපිටිය, කොළඹ 04 0772 364424
පී.පී.පී.එච්.හළඹආරච්චිගේ මිරිස්වත්ත, මුදුන්ගොඩ 0770 2283730
ජයසිංහ අංක 192, මීගමුව පාර, වත්තල 0112 930356
ඩබ්.ඩි ආරියදාස අංක 10, නව පාර, දික්වැල්ල 0714 779710
ඒ.ඩී.ඊ.ඒ අතුකෝරල අංක 24/7, ශ්‍රීමත් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත, කොළඹ 07 0773 076616
කේ.එල්.ඊ අමරසේකර අංක 30, බන්ඩාරනායක මාවත, කටුබැද්ද, මොරටුව 0112 655347
ජි.අබේවර්ධන මධ්‍යම වෛද්‍ය සායනය,අංක 640 ඒ, පේරාදෙණිය පාර, මහනුවර 0812 224029
ආර්.ආර්.ආර්.ආර් රාජපක්ෂ හයිලෙවල් පාර, මහරගම 0777 424572
එම්.එස්.එම් අසියන් කොළඹ මෙඩිලැබ් (පුද්) සමාගම ,අංක 03, මිලාගිරිය, කොළඹ 04 0115 557055
ආර්.ආර්.ආර්.ආර් රාජපක්ෂ අංක 149, කඩුවෙල පාර, අතුරුගිරිය 0114 344645
ඩි.විජේවර්ධන සීයොමඩ් සායනය, අංක 334 ඒ 1, ලුම්බිණි පාර, දළුගම, කැළණිය 0113 065250
කේ.එච්.යු කෆූර් කෙයාර් ඔෆ් ඩොක්ටර්: සුසිල් ජයසුන්දර, අංක 1346/1, කෝට්ටේ පාර, වැලිකඩ රාජගිරිය 0113 117405
වී.එම්.සි පෙරේරා දිවිමග පවුලේ පුහුණුව,බින්දුනුවැව,බණ්ඩාරවෙල 0574 915591
වී.ජයකුමාර් ලේක්සයිඩ් ඇඩ්වෙන්ටිස්ට් රෝහල,අංක 40, සංඝරාජ මාවත, මහනුවර 0812 201743
එම්.යු.එල්.එම් නව්රාස් සන්නද්ධ හමුදා වෛද්‍ය සේවා, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය, ඕමාන්හි සුල්තාන් රාජ්‍යය 0096 893397045/0773 169872
ඩබ්.එම්.එම්.එස් ජයවර්ධන - 0776 721940
එම්.ඒ පි තිසේරා අංක 07, කටුවපිටිය පාර, මීගමුව 031 2235555
එම්.අයි.එම් ලරීෆ් අංක 362 / බී, මාතලේ පාර, අකුරණ, මහනුවර 0773 422787
එම්.අසාත් වෙස්ටන් මෙඩි-සීන්, අංක 103, ගාලු පාර, දෙහිවල 0777 718787
එම්.ටි දුමින්ද වැලිවේරිය තලවතුගොඩ පොලී සායනය 0714 857033
එම්.ඒ හසීම් නගර බෙහෙත් ශාලාව සහ ශල්යකර්ම, අංක 47, පරණ ගාලු පාර, කෙසෙල්වත්ත, පානදුර 0779 145100
ඩබ්.ඩබ්.එෆ්.ඩබ් ප්‍රනාන්දු බෙහෙත් සහ ශල්‍යකර්ම,නාත්තණ්ඩිය පාර,මාරවිල 0322 254328
ජේ.එස් අනුරසිරි ගන්කන්ද,විදියල මාවත,පැල්මඩුල්ල 0714 448135
ජේ.සි.ඒ විජේරත්න සුවස පවුල් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය,අංක 1/2, සණස පුරහල යෝජනා ක්‍රමය,නයිවල,වේයන්ගොඩ 0773 146724
ආර්.අයි.කේ කරුණාතිලක අංක 07, හපුගස්පිටිය පාර, කීරපනේ, ගම්පොල 0812 353332
එස්.එන් පියදිගම අංක 84 ඒ, පන්සල පාර, මීගමුව 0312 228882
එන්.පුංචිහේවා මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව හා ශල්‍යකර්ම,අංක 40, විද්‍යාල මාවත, පිළියන්දල 0112 618892
ඩබ්.එන්.බි පොද්දලගොඩ අංක 131, කටුගස්තොට පාර, මහනුවර 0812 224853
ආනන්ද පෙරේරා අංක 299/10, ශාන්ත ජෝශප් වීදිය, මීගමුව 0312 222747
රන්ජිත් පිරිස් ඝානාහි එක්සත් ජාතීන්ගේ බෙහෙත් ශාලාව 0233-21-785391
ඒ.පි.එන් පතිරණ අංක 210/6, මාතලේ පාර, අකුරණ 0814 474886
එස්.ආර් පරණවිතාන මධ්‍යම වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය, අංක 132, එස්. ඩී. ජයසිංහ මාවත, නුගේගොඩ 0112 821112
ඩි.එස් පලිහක්කාර අංක 01, බැංකු මාවත, කොළඹ 01 -
අවරත්නම් අංක 117, ඇතුළත මල් පාර,කොළඹ 03 0112 573322
පි.වී මෝතා අංක 247, වෝඩ් පෙදෙස, කොළඹ 07 0112 692886
එන්.අයි වීරසිංහ වෛද්‍ය සායනය, වෝටර්ස් එජ් සමාගම, අංක 366, ඇතුල්කෝට්ටේ පාර, බත්තරමුල්ල -
ජේ.එස් අනුරසිරි ගන්කන්ද,විදියල මාවත,පැල්මඩුල්ල -
බි.ජි.ඩි බුජවංස අංක 148, ගාලු පාර, දෙහිවල දකුණ 0112 723098
පි.සේනානායක සුවසෙවන බෙහෙත් ශාලාව, අංක 18, නුවර පාර, නුවරඑළිය,ශ්‍රී ලංකාව 0522 223463
පි.සේනානායක සුවසෙවන බෙහෙත් ශාලාව, අංක 18, නුවර පාර, නුවරඑළිය,ශ්‍රී ලංකාව 0522 223463
ඩබ්.වී.එස්.ආර් නානායක්කාර අංක 541/7, කෝට්ටේ පාර, තලවතුෙගොඩ 0114 884368
එෆ්.ආර්.සි.ඒ සිල්වා අංක 76, ගාලු පාර, කල්දෙමුල්ල මොරටුව 0112 611009
එම්.ජි.ජේ ෆොන්සේකා අංක 122, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුගේගොඩ 0112 853111
ආර්.ජේ ජයසේකර දංකොටුව පවුල් සායනය, පන්නල පාර, දංකොටුව 0714 761751
පි.එස්.කේ රාජපක්ෂ නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය, ගල්කිස්ස 0117 737742
එස්.ඒ.එම් පෙරේරා අංක 179/14 බී, රාජගිරිය පාර, රාජගිරිය 0112 868376
එම්.ආර් රවිමල් අංක 422/9, රොබට් ගුණවර්ධන මාවත, බත්තරමුල්ල. 0718 246295
ඩබ්.වී.එස්.ආර් නානායක්කාර අංක 541/3 ඒ, මැදිවෙල පාර, තලවතුගොඩ 0114 884368
එම්.බි.පි.එල් මෙන්ඩිස් අංක 10,පුරන්නප්පු රජ මාවත,මොරටුව 0112 645119
පි.එල් කුරුප්පු ආරච්චි අංක 334/4, හෝකන්දර පාර, පන්නිපිටිය -
පි.එස් කොඩිතුවක්කු නවලෝක රෝහල,සෞගතෝද්‍ය මාවත,කොළඹ 02 0112 544444-7,0112 304444-56,0112 445511
කේ.ආර්.එම්.ජි කැකුළුවල අමරතුංග මාවත, මීරිගම 0332 274407
ඩි.කහඳව ආරච්චි මෙඩි හවුස් (පුද්) සමාගම, අංක 22, ශ්‍රී සංඝරාජ මාවත, කොළඹ 10 0112 327430/0112 423230
ඩි.පි.එල්.සි නවරත්න රාජගිරිය වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය , අංක 1003, රාජගිරිය 0602 188000
ඊ.ඒ ජයසීලන් ජංගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය රෝහල (පුද්) සමාගම, අංක 665 ඒ, පේරාදෙණිය පාර, මහනුවර 0812 203366
එල්.පි.වී.ඊ ජයවීර/ස්පෑන් කඩවත රෝහල (පුද්) සමාගම, කන්ද පාර, කඩවත 0112 925430/0112 925233
ආර්.ඩි.ද එස් ගිනිගේ බෙහෙත් ශාලාව සහ ශල්‍යකර්ම , අංක 05, ලයිට් හවුස් වීදිය, කොටුව, ගාල්ල 0912 242725
කේ.ටි.එච් පීරිස් ඉසුරු ෆැමිලි මෙඩිකෙයා,අංක 329/3, කොතලාවල, කඩුවෙල, පීසී10640 0112 548257,0115 641970,0777 356314
ජේ.යු ප්‍රියන්ත තොරණවිල හන්දිය, කැස්බෑව 0112 620530
එන්.අශුබෝධ කොලොන්නාව හෙද නිවාසය, අංක 595, කොලොන්නාව පාර, වැල්ලම්පිටිය 0112 572123
ඩි.පි වැලිවිටිය අංක 106E, බෙලිගහ හන්දිය, ගාල්ල 0777 903995
කේ.ඩි.එස් සිල්වා අංක 09, රෝලි ප්‍රනාන්දු මාවත, කටුබැද්ද, මොරටුව 0112 655764
එස්.වී රබෙල් අංක 134/2 ඒ, හයිලෙවල් පාර, මහරගම 0112 839549
ජේ.ජි ජයතිලක අංක 1644 බී, කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය 0112 873007
එස්.එල්.ජි ජයසුරිය ශුද්ධ පවුල් සායනය, පල්ලිය පාර, කඳාන 0112 239949
එස්.එස් ජයසුන්දර අංක 268/5, කෝට්ටේ පාර, වැලිකඩ, රාජගිරිය 0777 959182
එම්.එල්.එල්.ආර් ජයසිංහ අංක 64/16, නිමාලා මරියා මාවත, හැඳල, වත්තල 0112 930321
එච්.බි ජයසිංහ අංක 59, පේරාදෙණිය පාර, මහනුවර, අංක 23/2, දළදා වීදිය, මහනුවර 0812 224723
සි.එච් ජයමහ නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය, බත්තරමුල්ල 0112 887788
ඩබ්.ආර් ගුණරත්න අංක 39, තිඹිරිගස්යාය පාර, කොළඹ 05 0112 582900
ඩි.සි ගුණරත්න අංක 10/2, බොරැල්ල හරස් පාර, කොළඹ 08 0112 697723
ඒ.එන් ගුණරත්න අංක 10/2, බොරැල්ල හරස්පාර, කොළඹ 08, අංක 66, නුවර පාර, දළුගම, කැළණිය 0112 697723
ඩී.සි ගලප්පත්ති මොරටුව වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය, අංක 435, ගාලු පාර, රාවතාවත්ත, මොරටුව 0112 655886
කේ.වී.ආර් ප්‍රනාන්දු දකුණු කෙයාර්, අංක 41, හන්ටර් විදිය, පී.ඕ.බීස් 93, හවෙරා 4610, නවසීලන්තය 0064-6278-9885
බි.පි දෙරණියගල අංක 20, සරණපාල මාවත, පිළියන්දල 0112 614088
එස්.එල් දෙණියගේ - -
දොස්තර එම්.ඒ.ජි ද සිල්වා testy 0112 22222
එච්.ජේ.එස් ද සොයිසා නව මෙඩිකෙයා රෝහල, ගුවන්තොටුපල පාර, ඇවරිවත්ත, කටුනායක 0112 254398/7/6
ඒ.එල්.පී.ඩී.එස් සෙනවිරත්න වෛද්‍ය සායනය, අංක 04, පෙර්රා පෙදස, රත්මලාන 0115 516914/0112 726547
එම්.එම්.කේ.ඩි.එස් ජයසේකර දැඩි සත්කාර ඒකකයක්, ඕසිස් රෝහල, කිරිමණ්ඩල මාවත, කොළඹ 05 0114 514770-9
ආර්.ඩි.ඩි.එස් ගිනිගේ අංක 05, ලයිට් හවුස් වීදිය, කොටුව, ගාල්ල 0912 242725
පී.කේ.ජේ වීරසිංහ අංක 12, අරලිය උද්‍යානය , නාවල, රාජගිරිය 0779 161146
පී.ජේ.කේ.එම්.එස් රූපසිංහ මධ්‍යම චෙස් සායනය, කොළඹ / ශාන්ත අන්තෝනි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය,, අංක 368/1 / බී, ගෝනවල පාර, ගෝනවල, කැළණිය 0114 861977
ඒ.සි ප්‍රනාන්දු ජීවක පුද්ගලික රෝහල, අංක 60/1, ගොඩගම පාර, අතුරුගිරිය 0115 665827
එස්.ආර් විල්ලට්ගමුව පවුල් සැලසුම් සංගමය, අංක 37/27, බුලර්ස් පටුමග, කොළඹ 07 0112 588131
පී.ජේ.කේ.එම්.එස් රූපසිංහ මධ්‍යම චෙස් සායනය, කොළඹ / ශාන්ත අන්තෝනි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය,, අංක 368/1 / බී, ගෝනවල පාර, ගෝනවල, කැළණිය 0114 861977
ඒ.සි ප්‍රනාන්දු ජීවක පුද්ගලික රෝහල, අංක 60/1, ගොඩගම පාර, අතුරුගිරිය 0115 665827
එස්.ආර් විල්ලට්ගමුව පවුල් සැලසුම් සංගමය, අංක 37/27, බුලර්ස් පටුමග, කොළඹ 07 0112 588131
ජේ.ජේ තඹරා අංක 571 බී, හැව්ලොක් පාර, කොළඹ 06 0602 159575
ජේ.ඒ.ජේ ජයතිස්ස විශ්ව විද්‍යාලය වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය,කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය 0112 917707
එම්.ආර් හනීෆා නිල් ක්රෝස් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය, අංක 682, කැට් පාර, රාජගිරිය 0112 876888
ඩි.කේ.ඩී මැතිව් නිල් ක්රෝස් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය, අංක 682, කැට් පාර, රාජගිරිය 0112 876888,0112 876889
බී.කරුණාරත්න නො 240 A, වෛද්‍ය සායනය, කඩුවෙල පාර, කොස්වත්ත, තලංගම 0112 867114
නාම් එෆ්.වික්‍රමසිංහ අල්ට්‍රාමෙඩික්ස් , බිම් මහල, අංක L1 / WB / 2F, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය,එච්ලන් චතුරශ්‍රය,කොළඹ 01 0112 391134
එච්.ජී. තිලකරත්න අංක 25, ආසිරි සායනය, රාහුල මාවත, කටුබැද්ද, රත්මලාන 0112 605022
රදිකා සුගතපාල අංක 106/2, නව මාවත, අම්බලන්ගොඩ 0912 258204
කේ.ශ්‍රී රන්ජන් අවේ මරියා රෝහල, අංක.01,අවේ මරියා මාවත,ගම්පහ 0312 222974
එෆ්.ඒ රජකුලේන්ද්‍රන් රත්නම් පෞද්ගලික රෝහල, කොළඹ 02 0112 327780
එස්.වී රබෙල් අංක 134/2 ඒ, හයිෙලවල් පාර, මහරගම 0112 839549
කේ.පි පියසේන වේයන්ගොඩ සායනය, වේයන්ගොඩ 0332 289233
එම්.එස් .ඒ පෙරේරා පවුල් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්යාලය, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ 0115 516914
එම්.ඩී.ඒ.කේ නෝනිස් අංක 416, මීගමුව පාර, කපුවත්ත, ජා ඇල -
පී.වී මෝතා අංක 247, වෝඩ් පෙදෙස, කොළඹ 07 0112 692886
සනත් හෙට්ටිගේ අංක 98, වත්තේගෙදර පාර, මහරගම 0112 851517
ආරියසේන යු ගමගේ ගමගේ රෝහල,අංක ඩී121, පැලේගොඩ පාර, මාවනැල්ල 0352 246005
සි.ඊ.අයි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ නෙස්ලේ ලංකා සමාගම, පී.ඕ. බොක්ස් 01, මාකඳුර, ගෝනවිල (NWP) 0312 299682 Ext: 118
ටයිටස් ප්‍රනාන්දු වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය, පුත්තලම පාර, හලාවත 0322 222617
අයි.ජොයෙල් ප්‍රනාන්දු අංක 45/1, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05 0112 502449
ඩබ්.ඒ ෆර්ඩිනන්ඩ් මන්තිරි හෙද නිවාසය,අංක 98, හලාවත පාර, මීගමුව 0312 222131
මහාචාර්ය නන්දනී ද සිල්වා අංක 117/33, පීරිස් ටෙරස්, කළුබෝවිල, දෙහිවල / විශ්ව විද්‍යාලය, පවුල් වෛද්‍ය සායනය, වෛද්‍ය පීඨය, රාගම 0112 853731
ආර්.ටි එව්ජින් කෝරා අංක 116, හොරණ පාර, පිළියන්දල -
එස්.ජේ.වී කුරේ බෙහෙත් ශාලාව සහ සැත්කම්, තිස්සමහාරාමය 0472 237282
කේ.චන්ද්‍රසේකර් අංක 190, අළුත්මවත්ත පාර, කොළඹ 15 0115 758861
ඒ.එච් කාදර් අංක 260, ඩීන්ස් පාර, කොළඹ 10 / අංක 31/6, ගයිල්ෆඩ් ක්රෙසන්ට්, කොළඹ 07 0115 336661,0112 667188,0112 673337
රන්ජිත් ජි බුලත්සිංහල බුලත්සිංහල වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය (පුද්ගලික), අංක 16, මල්ලිකාරාම පාර, රත්මලාන 0112 725384
බි.ජි.ඩි බුජවංස අංක 148, ගාලු පාර, දෙහිවල දකුණ 0112 723098
ඩි.ආර් බරණගේ අංක 106, ශ්‍රී සෝමානන්ද පාර, හොරණ 0342 261236
ඩි. අතුකෝරල අංක.25, ෆෝස්ටර් පටුමග, කොළඹ 06, අංක 34, මහාමෙගරාම පාර,මහමේග උද්‍යානය, මහරගම 0112 699096
ආර්.ඩි.එන් සුමනසේකර අංක.75,කොට්ටාව පාර,බොරැල්ල 0112 692753
එම්.කේ මුරුගානන්දන් මෙඩිකුයික්,අංක 48/1, ධර්මාරාම පාර, කොළඹ 06 0112 507514
එන්.ඩි.බී අබේසේකර අංක 131/1, මීරිගම පාර, මරඳගහමුල්ල 0112 495495
ඩී.ජි.ඒ අබේගුණරත්න ග්‍රීන් ටී වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය,අංක.132A,ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත,නුගේගොඩ 0112 853921
ඩි.එම් අබේසේකර ගනේවත්ත වත්ත,බෝමුගම්මන,දිවුලපිටිය 0312 246160
වෛද්‍ය කේ.පී.ආර්.ඩි. ගුණවර්ධන 0719047444, 0759317180

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය