සාමාන්‍ය වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය මිලාන් කුමාර සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක රෝහල +94 11 2675078
වෛද්‍ය සිවනාතන් මහත්මිය පාර්ක් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 590200
වෛද්‍ය කේ.අරුල්මොලි කෝපරේටිව් රෝහල 065 2 240488
වෛද්‍ය අරෝෂ දිසානායක හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 091 4 640640
වෛද්‍ය දමයන්ති ප්‍රනාන්දු අෂ්රාම් ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානය - මීගමුව
වෛද්‍ය දමයන්ති ප්‍රනාන්දු අෂ්රාම් ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානය - මාලබේ
වෛද්‍ය මයුරතන් ඥානමුර්ති නව පියෝනීර් රෝහල 065 2 223642
වෛද්‍ය රිවනි ගුණවර්ධන සෞඛ්‍ය සම්පන්න දියවැඩියා සායනය 011 4 700700
පී.ආර්. කටුවල සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ අමාත්‍යාංශය 0777889043
වෛද්‍ය දිල්ශාන් තහිර් ග්‍රීන් ක්‍රොස් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0117042020
වෛද්‍ය ගාමිණී දිසානායක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය, ගංගොඩවිල පාර,හෝමාගම 0714009436
වෛද්‍ය ගාමිණී දිසානායක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය,ගොඩගම පාර, අතුරුගිරිය 0714009436

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය