සායනික මෝහනName Hospital Contact No
වෛද්‍ය එච්.බි ජයසිංහ සි.සි.සි. නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය සපුමල් ජයසිංහ සි.සි.සි. නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය එච්.බී ජයසිංහ ආසිරි මධ්‍යස්ථානය 011 4 665500

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය