හන්දිපත් රුදාව පිළිබඳ වෛද්‍ය


Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය එස්.පී.රාජ්කුමාර් ලීෂා නවීන ස්වාභාවික සායනය 011 4 665500
වෛද්‍ය ආර්.සින්තියා ලීෂා නවීන ස්වාභාවික සායනය 011 4 665500

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය