හෘද​ අංශයේ භෞතිකවේදී



Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය අසුන්ග දුනුවිල්ල ආසිරි ශල්‍ය රෝහල - කිරිමණ්ඩල මාවත 011 4 524400
වෛද්‍ය සුසිත අමරසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය සුසිත අමරසිංහ ආසිරි වෛද්‍ය රෝහල - කිරුල මාවත 011 4 523300
වෛද්‍ය සුසිත අමරසිංහ ආසිරි ශල්‍ය රෝහල - කිරිමණ්ඩල මාවත 011 4 524400
වෛද්‍ය සුසිත අමරසිංහ ඩර්ඩන්ස් රෝහල-හෘද මධ්යස්ථානය-කොළඹ 03 011 2 140000
වෛද්‍ය සුරේෂ් කොට්ටෙගොඩ මෙඩිලයින් හෙල්ත් කෙයාර් 077 221 7383

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය