හෘද අංශයේ භෞතික විශේෂඥයින්Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය අසුන්ග දුනුවිල්ල   ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය රොහාන් ගුණවර්දන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය රොහාන් ගුණවර්දන නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය රොහාන් ගුණවර්දන ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සුරේශ් කෝට්ටේගොඩ නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය සුරේශ් කෝට්ටේගොඩ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සුරේශ් කෝට්ටේගොඩ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය