හෘද උරස් ශල්‍ය විශේෂඥName Hospital Contact No
වෛද්‍ය අනිල් අබේවික්‍රම ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සි අමරසේන නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය අජිත වයි.ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය අජිත වයි.ද සිල්වා ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය අජිත වයි.ද සිල්වා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල 011 2 778610
වෛද්‍ය අජිත වයි.ද සිල්වා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ජි.ගාන්දි ජි ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ජි.ගාන්දි ජි නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය ඒ.ජි ජයක්‍රිශ්නන් නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එම්.එන් ජසීල් සි.සි.සි.- නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය අරුණ කප්රුගේ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය අරුණ කප්රුගේ වෙස්ටන් නේවාසික රෝහල (පුද්) සමාගම 011 7 392260
වෛද්‍ය අජිත් කරුණාරත්න ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය අජිත් කරුණාරත්න නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය වයි.කේ.එම් ලහී ඔසිස් රෝහල 011 5 506000
වෛද්‍ය වයි.කේ.එම් ලහී ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය වයි.කේ.එම් ලහී හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය වයි.කේ.එම් ලහී හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය වයි.කේ.එම් ලහී නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය මුදිත එන් ලන්සාකර සි.සි.සි.- නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය එම් මුණසිංහ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය මහේන්ද්‍ර මුණසිංහ නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය රජීව ආර් පීරිස් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය රජීව ආර් පීරිස් - නව නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය රජීව ආර් පීරිස්  - පැරණි නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය රවී පිල්ලන් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය පි.එන් රාජපක්ෂ නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය පි.එන් රාජපක්ෂ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය පි.එච් ගාමිණි රණසිංහ නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය පි.එච් ගාමිණි රණසිංහ ලංකා රෝහල 011 5 430000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය