හෘද රෝග වෛද්‍ය


Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය ස්ටැන්ලි අමරසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය ස්ටැන්ලි අමරසේකර නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ස්ටැන්ලි අමරසේකර ඔසිස් රෝහල 011 5 506000
වෛද්‍ය ස්ටැන්ලි අමරසේකර ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එන්.එල්. අමරසේන මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය එන්.එල්. අමරසේන මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එන්.එල්. අමරසේන මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය කේ.අරුල්නිති මහත්මිය නව පියෝනීර් රෝහල 065 2 223642
වෛද්‍ය පණ්ඩුල අතවුදාරච්චි ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය සම්පත් අතුකෝරල නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ගොඩ්වින් කන්ස්ටන්ට්යින් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය ගොඩ්වින් කන්ස්ටන්ට්යින් නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ගොඩ්වින් කන්ස්ටන්ට්යින් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ගොඩ්වින් කන්ස්ටන්ට්යින් රෝයල් රෝහල 011 2 559268
වෛද්‍ය ගොඩ්වින් කන්ස්ටන්ට්යින් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ගොඩ්වින් කන්ස්ටන්ට්යින් නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය දිනුෂ දර්මවර්දන බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296
වෛද්‍ය එස්.ආර් ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එස්.ආර් ද සිල්වා ඔසිස් රෝහල 011 5 506000
වෛද්‍ය එස්.ආර් ද සිල්වා ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය කිෂාන් ඒ ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය කිෂාන් ඒ ද සිල්වා හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය එස්.එන්.බි දොලපිල්ල   ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 035 2 246125
වෛද්‍ය එස්.එන්.බි දොලපිල්ල   සි.සි.සි - නුවර 0817770700
වෛද්‍ය අසුංග දුනුවිල්ල ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය අසුංග දුනුවිල්ල නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය නිමාලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය නිමාලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය නිමාලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය සෙලින්කෝ සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානය 011 2 490290
වෛද්‍ය නිමාලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය නිමාලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874
වෛද්‍ය නිමාලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 777777
වෛද්‍ය මර්වින් ප්‍රනාන්දු බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
වෛද්‍ය මර්වින් ප්‍රනාන්දු නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 777777
වෛද්‍ය මර්වින් ප්‍රනාන්දු නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එස්.රොෂාන් රනිල් ගුණරත්න ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එස්.රොෂාන් රනිල් ගුණරත්න දකුණ හේමාස් රෝහල 091 4 640640
වෛද්‍ය ජනත් පි ගුණසිංහ සෙත්මා රෝහල 033 2 233501
වෛද්‍ය ජනත් පි ගුණසිංහ නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය ජනත් පි ගුණසිංහ ආරෝග්‍යා රෝහල 033 2 224592
වෛද්‍ය එම්.ගුරුපරන් සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 021 2 228222
වෛද්‍ය එම්.ගුරුපරන් සීමෙඩ් රෝහල - යාපනේ 021 2 219777
වෛද්‍ය ජගත් හේරත් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය ජගත් හේරත් නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ජගත් හේරත් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ජගත් හේරත් සීමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා ආයතනය 011 4 202588
වෛද්‍ය ජගත් හේරත් හෙලන් රෝහල 011 2 855083
වෛද්‍ය ජගත් හේරත් නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 011 4 367636
වෛද්‍ය ජගත් හේරත් වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය ජගත් හේරත් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ජගත් හේරත් පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 011 2 840065
වෛද්‍ය ජගත් හේරත් සාත්තු නිවාසය කොට්ටාව 011 3 180841
වෛද්‍ය ජගත් හේරත් නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - කොට්ටාව 011 5 555955
වෛද්‍ය ජගත් හේරත් ජීවක පුද්ගලික රෝහල 011 2 859157
වෛද්‍ය වසන්ත එස් හෙට්ටිආරච්චි ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය වසන්ත එස් හෙට්ටිආරච්චි නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය වසන්ත එස් හෙට්ටිආරච්චි ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය වසන්ත එස් හෙට්ටිආරච්චි සෞඛ්‍ය සම්පන්න දියවැඩියා සායනය 011 4 700700
වෛද්‍ය ඉසැ.ජමල්දීන් සෙවුස් සෞඛ්‍ය සත්කාර (පුද්) සමාගම 057 2 221227
වෛද්‍ය  ඉසැ.ජමල්දීන් සෙන්ට්‍රල් රෝහල - බදුල්ල 055 2 222164
වෛද්‍ය මොහාන් ජයතිලක   නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය මොහාන් ජයතිලක   වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය ජයන්තිමාලා ජයවර්ධන මහත්මිය   ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය ජයන්තිමාලා ජයවර්ධන මහත්මිය   ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය ජයන්තිමාලා ජයවර්ධන මහත්මිය   හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය සුභාෂිනි ජයවික්‍රම මහත්මිය සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත කන්නන්ගර සෙත් සෙවන රෝහල 037 2 224773
වෛද්‍ය එල්.කපුරුගේ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එල්.කපුරුගේ න්යින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය එල්.කපුරුගේ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය එල්.කපුරුගේ වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය එල්.කපුරුගේ සාත්තු නිවාසය පන්නිපිටිය 011 2 840065
වෛද්‍ය වසන්ත කපුවත්ත නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය වසන්ත කපුවත්ත රෝයල් රෝහල - අනුරාධපුර 011 5 300400
වෛද්‍ය වසන්ත කපුවත්ත නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 034 2 222888
වෛද්‍ය වසන්ත කපුවත්ත වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය වසන්ත කපුවත්ත හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය වසන්ත ලාල් කපුවත්ත ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය වසන්ත ලාල් කපුවත්ත හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය සුනෙත් කරුණාරත්න වෙස්ටන් ගේට් රෝහල 033 2 268444
වෛද්‍ය සුරේෂ් කෝට්ටේගොඩ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය සුරේෂ් කෝට්ටේගොඩ නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය අජිත් කුලරත්න සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය අනිල් කුමාර් ආස්ටර් මෙඩිසිටි - කේරල-ඉන්දියා 91 484 669 9999
වෛද්‍ය පි.ලක්ශාන් සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 021 2 228222
වෛද්‍ය ඒ.එස්.එල් ලියනආරච්චි නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 034 2 222888
වෛද්‍ය ඒ.එස්.එල් ලියනආරච්චි මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 038 5 679995
වෛද්‍ය ඒ.එස්.එල් ලියනආරච්චි මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 034 2 243701
වෛද්‍ය ඒ.එස්.එල් ලියනආරච්චි මෙඩිහෙල්ප් - බේරුවල 034 2 298300
වෛද්‍ය ඒ.එස්.එල් ලියනආරච්චි මෙඩිහෙල්ප් රෝහල 034 2 261115
වෛද්‍ය ඒ.එස්.එල් ලියනආරච්චි කෝපරෙටිව් රෝහල , මුලායි 021 3 001445
වෛද්‍ය ජි මව්රතන් සි.සි.සි - නුවර 081 7 770700
වෛද්‍ය සේපාලිකා මෙන්ඩිස් මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය සේපාලිකා මෙන්ඩිස් මහත්මිය නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය සේපාලිකා මෙන්ඩිස් මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය සේපාලිකා මෙන්ඩිස් මහත්මිය මෙඩිහෙල්ප් - බණ්ඩාරගම 038 5 679995
වෛද්‍ය සේපාලිකා මෙන්ඩිස් මහත්මිය පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 038 2 240294
වෛද්‍ය සේපාලිකා මෙන්ඩිස් මහත්මිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 777777
වෛද්‍ය සේපාලිකා මෙන්ඩිස් මහත්මිය මෙඩිහෙල්ප් රෝහල 034 2 261115
වෛද්‍ය එස් මිත්‍රකුමාර්   ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය එස් මිත්‍රකුමාර්   නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එස් මිත්‍රකුමාර්   ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එස් මිත්‍රකුමාර්   රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය එස් මිත්‍රකුමාර්   හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය එස් මිත්‍රකුමාර්   නිව් ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය එම්.ආර් මුබාරක් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එම්.ආර් මුබාරක් හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය එම්.ආර් මුබාරක් කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 036 2 222727
වෛද්‍ය මනෝජ් පි.නයර් ආස්ටර් මෙඩිසිටි - කේරළ, ඉන්දියා 91 484 669 9999
වෛද්‍ය එස්.නරේන්තිරන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය එස්.නරේන්තිරන් නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය එස්.නරේන්තිරන් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය එස්.නරේන්තිරන් න්යින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය එස්.නරේන්තිරන් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 559268
වෛද්‍ය එස්.නරේන්තිරන් වින්ලංකා රෝහල 011 2 811767
වෛද්‍ය එස්.නරේන්තිරන් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය එස්.නරේන්තිරන් නිව් ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800
වෛද්‍ය රොෂාන් පරනාමණ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000
වෛද්‍ය රොෂාන් පරනාමණ සීමෙඩ් රෝහල සෞඛ්‍ය සේවායතනය (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය රොෂාන් පරනාමණ සිහසෙත පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය 032 2 251013
වෛද්‍ය රොෂාන් පරනාමණ වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 036 22 22 096

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය