ළමා අක්ෂි වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය හිරන්‍යා අබේසේකර විෂන් කෙයාර් අක්ෂි සායන 011 5 543501
වෛද්‍ය හිරන්‍යා අබේසේකර වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය හිරන්‍යා අබේසේකර ළමා අක්ෂි රාජගිරිය 011 2 888835
වෛද්‍ය හිරන්‍යා අබේසේකර ආසිරි මහා රෝහල 011 4 665500
වෛද්‍ය හිරන්‍යා අබේසේකර ආසිරි මහා රෝහල 011 4 665500
වෛද්‍ය හිරන්‍යා අබේසේකර ආසිරි වෛද්‍ය රෝහල - කිරුල මාවත 011 4 665500

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය