ළමා රෝගාබාධ විශේෂඥ වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය චින්තා අබේනායක සුවන සෞඛ්‍ය සත්කාර රෝහල (පුද්) සමාගම 032 2 220500
වෛද්‍ය අනෝමා අබේගුණවර්ධන ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය අනෝමා අබේගුණවර්ධන හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය අනෝමා අබේගුණවර්ධන වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය අනෝමා අබේගුණවර්ධන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය අනෝමා අබේගුණවර්ධන සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය අනෝමා අබේගුණවර්ධන විශේෂිත චර්ම රෝග විශේෂඥ සායන තලවතුගොඩ 072 720 3720
වෛද්‍ය අනෝමා අබේගුණවර්ධන කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
වෛද්‍ය අනෝමා අබේගුණවර්ධන ජීවක පුද්ගලික රෝහල 0112 859157
වෛද්‍ය අනෝමා අබේගුණවර්ධන චැනල්වේ හෙද නිවාසය (පුද්) සමාගම 0112 892219
වෛද්‍ය සුරූපී අබේගුණවර්ධන මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය සුරූපී අබේගුණවර්ධන මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - බේරුවල 0342 261115
වෛද්‍ය සුරූපී අබේගුණවර්ධන ඩිලන්යා චැනලින් මධ්‍යස්ථානය සහ රසායනාගාරය 0342257891
වෛද්‍ය සුරූපී අබේගුණවර්ධන නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ගල්කිස්ස 0112 304444
වෛද්‍ය සුරූපී අබේගුණවර්ධන නව මෙඩි හෙල්ප් - හොරණ 0342 261115
වෛද්‍ය සුරූපී අබේගුණවර්ධන මෙඩි හෙල්ප් රෝහල 0342 261115
වෛද්‍ය ශ්‍යාමිනි අදිගරම් රාජෙශ්කාන්ත පුද්ගලික රෝහල 0232 223383
වෛද්‍ය ආර්.අජන්තන් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ආර්.අජන්තන් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ආර්.අජන්තන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ආර්.අජන්තන් පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය ආර්.අජන්තන් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය ආර්.අජන්තන් සෞඛ්‍ය සම්පන්න දියවැඩියා සායනය 011 4 700700
වෛද්‍ය ආර්.අජන්තන් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112586581, 0112584212
මහාචාර්ය රොහාන් ඇලෝසියස් මෙඩිලයින් හෙල්ත් කෙයාර් 0772 217383
මහාචාර්ය රොහාන් ඇලෝසියස් පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
මහාචාර්ය අජිත් අමරසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය අමිදිනී අමරසිංහ මහත්මිය ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 859157
වෛද්‍ය අමිදිනී අමරසිංහ මහත්මිය ජෝසප් ෆ්රාසර් අනුස්මරණ රෝහල 0112 588466,0112 588386
වෛද්‍ය චුලනි අමරසිංහ සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය චුලනි අමරසිංහ ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය එම්.ආරම්බෙපොල කේ.පී.එච් චැනල් සේවා 081 4 940859
වෛද්‍ය එම්.ආරම්බෙපොල සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය හෂිර් අරිෆ් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය හෂිර් අරිෆ් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය හෂිර් අරිෆ් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය හෂිර් අරිෆ් සෞඛ්‍ය සම්පන්න දියවැඩියා සායනය 011 4 700700
වෛද්‍ය හෂිර් අරිෆ් ජෝසප් ෆ්රාසර් අනුස්මරණ රෝහල 0112 588466,0112 588386
වෛද්‍ය හෂිර් අරිෆ් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය දිලුෂා චාමිනි අතුකෝරළ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය දයානන්ද බණ්ඩාර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0374 944191
වෛද්‍ය දයානන්ද බණ්ඩාර කේ.පී.එච් චැනල් සේවා 081 4 940859
වෛද්‍ය ශ්‍යාමා බස්නායක සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය මයිර්නා කබ්රාල් මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය දමිත චන්ද්‍රදාස රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය කේ.ඒ.එස් සමන්ත චන්ද්‍රරත්න සිමෙඩ් රෝහල ත්‍රිකුණාමලේ 0114 308877
වෛද්‍ය සරත් ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය හරේන්ද්‍ර ද සිල්වා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
මහාචාර්ය හරේන්ද්‍ර ද සිල්වා හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ශාන්ති මාලි ද සිල්වා මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ශාන්ති මාලි ද සිල්වා මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ශ්‍රීලාල් ද සිල්වා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ශ්‍රීලාල් ද සිල්වා ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය ශ්‍රීලාල් ද සිල්වා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ශ්‍රීලාල් ද සිල්වා පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය ශ්‍රීලාල් ද සිල්වා ජෝසප් ෆ්රාසර් අනුස්මරණ රෝහල 0112 588466,0112 588386
වෛද්‍ය රම්‍යා ද සිල්වා මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රම්‍යා ද සිල්වා මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රම්‍යා ද සිල්වා මහත්මිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය රම්‍යා ද සිල්වා මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය දිශ්නා ද සිල්වා මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය නවමාලිකා ද සිල්වා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය නවමාලිකා ද සිල්වා පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය ලිලන්ති ද සිල්වා බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ලිලන්ති ද සිල්වා හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ත්‍රියාමනි ද සිල්වා මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - බේරුවල 0342 261115
වෛද්‍ය ත්‍රියාමනි ද සිල්වා නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය අරුණ ද සිල්වා හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය උදය ද සිල්වා රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය දහම් ද සිල්වා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය දහම් ද සිල්වා ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය සංජීව ද සිල්වා ඉසිවර හෙල්ත් කෙයාර් මධ්‍යස්ථානය 0115 626655
වෛද්‍ය සාගිර්ලි ද සිල්වා නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ගල්කිස්ස 0112 304444
වෛද්‍ය ජි.නාලිකා නිර්මාලිනී ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ජි.නාලිකා නිර්මාලිනී ද සිල්වා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ජි.නාලිකා නිර්මාලිනී ද සිල්වා විශේෂිත චර්ම රෝග විශේෂඥ සායන තලවතුගොඩ 072 720 3720
වෛද්‍ය සමන්ත ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සමන්ත ද සිල්වා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය නාලිකා ද සිල්වා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය නාලිකා ද සිල්වා විශේෂිත චර්ම රෝග විශේෂඥ සායන තලවතුගොඩ 072 720 3720
වෛද්‍ය වසන්ත දේවශ්‍රී හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය වික්‍රම ධර්මසේන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය වික්‍රම ධර්මසේන පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය වික්‍රම ධර්මසේන විශේෂිත චර්ම රෝග විශේෂඥ සායන තලවතුගොඩ 072 720 3720
වෛද්‍ය කේ. ධර්මසේන කේ.පී.එච් චැනල් සේවා 081 4 940859
වෛද්‍ය සාවිත්‍රි ඩයස් වාද්දුව ක්ලිනික් 038 2 295595
වෛද්‍ය සාවිත්‍රි ඩයස් මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය සාවිත්‍රි ඩයස් මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - බේරුවල 0342 261115
වෛද්‍ය සාවිත්‍රි ඩයස් ඩිලන්යා චැනලින් මධ්‍යස්ථානය සහ රසායනාගාරය 0342257891
වෛද්‍ය සාවිත්‍රි ඩයස් නව මෙඩි හෙල්ප් - හොරණ 0342 261115
වෛද්‍ය සාවිත්‍රි ඩයස් මෙඩිහෙල්ප් රෝහල 0342 261115
වෛද්‍ය රුවන්ගි දිසානායක ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රන්දිමා දිසානායක ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 0322 253299
වෛද්‍ය රන්දිමා දිසානායක සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 0322 251013
වෛද්‍ය රන්දිමා දිසානායක ක්‍රිෂාන්ත වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0322 250899
වෛද්‍ය රන්දිමා දිසානායක ක්‍රිස්ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම -
වෛද්‍ය වසන්තා දිසානායක මහත්මිය සුවසිරි පියස උපදේශන සේවාව 0372 056545
වෛද්‍ය සන්ධ්‍යා දොලුවීර මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - බේරුවල 0342 261115
වෛද්‍ය සන්ධ්‍යා දොලුවීර පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0382 233316
වෛද්‍ය සන්ධ්‍යා දොලුවීර නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය රන්ජනී එදිරිසුරිය වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 077 106 4125
වෛද්‍ය රම්‍යා චාන්දනී එදිරිවීර හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය රම්‍යා චාන්දනී එදිරිවීර වින්සෙත රෝහල 0112 683983/0112 697261
වෛද්‍ය රම්‍යා චාන්දනී එදිරිවීර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය රම්‍යා චාන්දනී එදිරිවීර කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
වෛද්‍ය රම්‍යා චාන්දනී එදිරිවීර ජීවක පුද්ගලික රෝහල 0112 859157
වෛද්‍ය කේ.එපිටකුඹුර මහත්මිය සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය එන්.එම්.එම්.එම් ෆාරුක් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය ටී.අජිත් ප්‍රනාන්දු පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය ඒ.ලක්කුමාර් ප්‍රනාන්දු ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය ඒ.ලක්කුමාර් ප්‍රනාන්දු නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය මානෙල් ප්‍රනාන්දු බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය මානෙල් ප්‍රනාන්දු නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය ආර්.ආර් චින්තිකා ප්‍රනාන්දු ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ආර්.ආර් චින්තිකා ප්‍රනාන්දු ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ආර්.ආර් චින්තිකා ප්‍රනාන්දු හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ආර්.ආර් චින්තිකා ප්‍රනාන්දු පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය ආර්.සී. ප්‍රනාන්දු නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඊ.ඒ.එන් ෆොන්සේකා සුලයිමාන් රෝහල 0112 422184
වෛද්‍ය අනුල ෆොන්සේකා කෝපරේටිව් රෝහල 0912 234424
වෛද්‍ය චිත්‍රා ගදම්බනාතන් මහත්මිය නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය මනෝරි ගමගේ මහත්මිය වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය මනෝරි ගමගේ මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය රසික ගුණපාල නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රසික ගුණපාල ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රසික ගුණපාල හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය රසික ගුණපාල හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය රසික ගුණපාල පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය රසික ගුණපාල මෙට්‍රෝ මෙඩි කෙයාර් 0114 885858
වෛද්‍ය රසික ගුණපාල නවලෝක රෝහල 0112 859157
වෛද්‍ය විමල් ගුණරත්න ලංකා රෝහල 0382 233316
වෛද්‍ය එන්.පී.එස් ගුණරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එන්.පී.එස් ගුණරත්න ජෝසප් ෆ්රාසර් අනුස්මරණ රෝහල 0112 588466, 0112 588386
වෛද්‍ය දුලානි ගුණසේකර මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය දුලානි ගුණසේකර මහත්මිය ජෝසප් ෆ්රාසර් අනුස්මරණ රෝහල 0112 588466, 0112 588386
වෛද්‍ය දුලානි ගුණසේකර මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය එම්.ඩී.ඒ සේනක ගුණතිලක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එම්.ඩී.ඒ සේනක ගුණතිලක ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය එම්.ඩී.ඒ සේනක ගුණතිලක ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එම්.ඩී.ඒ සේනක ගුණතිලක පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය එම්.ඩී.ඒ සේනක ගුණතිලක සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය එම්.ඩී.ඒ සේනක ගුණතිලක රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය එම්.ඩී.ඒ සේනක ගුණතිලක වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය එම්.ඩී.ඒ සේනක ගුණතිලක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය එම්.ඩී.ඒ සේනක ගුණතිලක සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය එම්.ඩී.ඒ සේනක ගුණතිලක නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය ආර්.රුක්මාල් ගුණතිලක රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය කල්‍යාණි ගුරුගේ මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය කල්‍යාණි ගුරුගේ මහත්මිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය දමයන්ති හපුගොඩ හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය දමයන්ති හපුගොඩ මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය දමයන්ති හපුගොඩ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය දමයන්ති හපුගොඩ පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය දමයන්ති හපුගොඩ කොට්ටාව සාත්තු නිවාසය (පුද්) සමාගම 011 3 180841
වෛද්‍ය දමයන්ති හපුගොඩ ජීවක පුද්ගලික රෝහල 0112 859157
වෛද්‍ය දමයන්ති හපුගොඩ චැනල්වේ හෙද නිවාසය (පුද්) සමාගම 0112 892219
වෛද්‍ය එල්.හෙට්ටිආරච්චි සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ඉන්දික හේවගේ කෝපරේටිව් රෝහල 0912 234424
වෛද්‍ය මංජුල හේවාගීගන නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය උත්තරා හිදෙල්ලආරච්චි මහත්මිය නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය උත්තරා හිදෙල්ලආරච්චි මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය එස්.ජයකොඩි මහත්මිය ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය චමිල්කා ජයසිංහ මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය චමිල්කා ජයසිංහ මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ජේ.ඒ.ඒ.ජේ ජයසිංහ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය අනුර ජයසිංහ ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
මහාචාර්ය ආනන්ද ජයසිංහ විශේෂිත සමුළු වෛද්‍ය උපදේශන මධ්‍යස්ථානය -
වෛද්‍ය නාලක ජයසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය නාලක ජයසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය නාලක ජයසිංහ සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය සඳමාලි ජයසිංහ මහත්මිය ඔස්රෝ රෝහල - කෑගල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය සඳමාලි ජයසිංහ මහත්මිය ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය සමන්ත ජයවර්ධන ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය සමන්ත ජයවර්ධන කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 0372 291557,0710 666767
වෛද්‍ය සමන්ත ජයවර්ධන නෝරිස් ක්ලිනික් 0112 685920
වෛද්‍ය සමන්ත ජයවර්ධන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය සමන්ත ජයවර්ධන ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සමන්ත ජයවර්ධන රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය සමන්ත ජයවර්ධන වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය සමන්ත ජයවර්ධන වින්සෙත රෝහල 0112 683983/0112 697261
වෛද්‍ය සුරිනි ජයවර්ධන සුව අරණ මහ රෝහල (පුද්) සමාගම 0663 007300
වෛද්‍ය අනුර ජයවර්ධන නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය අනුර ජයවර්ධන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය අනුර ජයවර්ධන පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය සුරින් ජයවර්ධන සුව අරණ මහ රෝහල (පුද්) සමාගම 0663 007300
වෛද්‍ය සුරින් ජයවර්ධන වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය එස්.ජයබාලන් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය එස්.ජයබාලන් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය එස්.ජයබාලන් රෝයල් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය -
වෛද්‍ය කමල් සිමෙඩ් රෝහල ත්‍රිකුණාමලේ 0114 308877
වෛද්‍ය ජි.පි.පි කන්දෙගොඩ මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය ජි.පි.පි කන්දෙගොඩ නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය ජි.පි.පි කන්දෙගොඩ වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය ජි.පි.පි කන්දෙගොඩ නව මෙඩි හෙල්ප් - හොරණ 0342 261115
වෛද්‍ය නීල් කන්නන්ගර සෙවුස් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0572 221227
වෛද්‍ය ජනක කාරසිංහ මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - බේරුවල 0342 261115
වෛද්‍ය කේ.කරුණාරත්න පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය ඩී.ආර්.කරුණාරත්න නවලෝක රෝහල 0112 840065
වෛද්‍ය කෝසල කරුණාරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය කෝසල කරුණාරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය කෝසල කරුණාරත්න පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය කෝසල කරුණාරත්න මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - බණ්ඩාරගම 0342 261115
වෛද්‍ය කෝසල කරුණාරත්න ජෝසප් ෆ්රාසර් අනුස්මරණ රෝහල 0112 588466, 0112 588386
වෛද්‍ය කෝසල කරුණාරත්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය කේ.ආර්.සි.පී කැකුලවෙල සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය කේ.ආර්.සි.පී කැකුලවෙල නාවින්න රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය කේ.ආර්.සි.පී කැකුලවෙල සුවසිරි පියස උපදේශන සේවාව 037 2 056545
වෛද්‍ය නලින් සි කිතුල්වත්ත නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය නලින් සි කිතුල්වත්ත ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සංජය කුලසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සංජය කුලසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සංජය කුලසිංහ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය සංජය කුලසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සංජය කුලසිංහ පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය පුෂ්ප කුමාර වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 077 106 4125
වෛද්‍ය උදය කුමාරසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය උදය කුමාරසිංහ නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය කුමුතිනි රෝයල් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය -
මහාචාර්ය එස්.පී.ලැමබදුසුරිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය එස්.පී.ලැමබදුසුරිය ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
මහාචාර්ය එස්.පී.ලැමබදුසුරිය නෝරිස් ක්ලිනික් 0112 685920
මහාචාර්ය එස්.පී.ලැමබදුසුරිය රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය උපේක්ෂා ලියනගේ මහත්මිය හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය ගාමිණි ලියනගේ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ගාමිණි ලියනගේ සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ලියනගේ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය තමෝදිනි ලියනගේ මහත්මිය රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය තමෝදිනි ලියනගේ මහත්මිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය චමින්ද ලියනගේ බදුල්ල මහ රෝහල 0552 222164
වෛද්‍ය සුනිත් මදනසිංහ රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය එම්.ඒ.ඒ.මන්ත්‍රිරත්න මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එම්.ඒ.ඒ.මන්ත්‍රිරත්න මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එම්.ඒ.ඒ.මන්ත්‍රිරත්න මහත්මිය ජෝසප් ෆ්රාසර් අනුස්මරණ රෝහල 0112 556338
වෛද්‍ය අමිතා මන්ත්‍රිරත්න මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය දේවාන් මෙන්ඩිස් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය දේවාන් මෙන්ඩිස් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය දේවාන් මෙන්ඩිස් පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0382 233316
වෛද්‍ය දේවාන් මෙන්ඩිස් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය තිරාජ් මෙන්ඩිස් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය නාලිකා මැණිකේ මහත්මිය සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය සචිත් මෙත්තානන්ද බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය සචිත් මෙත්තානන්ද රෝස්වුඩ් දන්ත හා වෛද්‍ය රෝහල 011 4 960260
වෛද්‍ය සචිත් මෙත්තානන්ද හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ති මොල්ලිගොඩ මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ති මොල්ලිගොඩ මහත්මිය සුලයිමාන් රෝහල 0115 459459
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ති මොල්ලිගොඩ මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ති මොල්ලිගොඩ මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ති මොල්ලිගොඩ මහත්මිය සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය ආර්.මුදියන්සේ ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය ශකිලා නානායක්කාර මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය උදය නෙලුම්දෙණිය බදුල්ල මහ රෝහල 0552 222164
වෛද්‍ය ජී.ඒ නිලාම් සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය ශිරෝමි පණ්ඩිතරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය දුමින්ද පතිරණ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය තමරා පීරිස් මහත්මිය ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය තමරා පීරිස් මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත ජේ පෙරේරා බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත ජේ පෙරේරා නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා ගෝල්ඩන් කී රෝහල 0112 880288
වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා හරගම සාත්තු නිවාස සහ බාහිර රෝගී අංශය 011 2 804040
වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා වින්සෙත රෝහල 0112 683983/0112 697261
වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා විශේෂිත චර්ම රෝග විශේෂඥ සායන තලවතුගොඩ 072 720 3720
වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා මෙට්‍රෝ මෙඩි කෙයාර් 0114 885858
වෛද්‍ය චිත්‍රා ආර් පෙරේරා මහත්මිය සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය රුවන්ති පෙරේරා මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රුවන්ති පෙරේරා මහත්මිය සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය රුවන්ති පෙරේරා මහත්මිය වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය ආර්.එම්. සුරන්ත පෙරේරා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ආර්.එම්. සුරන්ත පෙරේරා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ආර්.එම්. සුරන්ත පෙරේරා පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0382 233316
වෛද්‍ය ආර්.එම්. සුරන්ත පෙරේරා පානදුර ක්ලිනික් 038 2 234057
වෛද්‍ය ආර්.එම්. සුරන්ත පෙරේරා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ආර්.එම්. සුරන්ත පෙරේරා පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය ඒ.වින්සර් පෙරේරා නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය ඒ.වින්සර් පෙරේරා ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය වින්සෙන්ට් පෙරේරා ශාන්ත ඈන් සාත්තු නිවාසය 0322 253299
වෛද්‍ය ප්‍රියානි පෙතියගොඩ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ප්‍රියානි පෙතියගොඩ අමල් වෛද්‍ය (පුද්) සමාගම 077 931 0300
වෛද්‍ය ප්‍රියානි පෙතියගොඩ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ප්‍රියානි පෙතියගොඩ සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය ප්‍රියානි පෙතියගොඩ කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 0362 22237
වෛද්‍ය නීතා පීරිස් මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය නීතා පීරිස් මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය නීතා පීරිස් මහත්මිය පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය නීතා පීරිස් මහත්මිය නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - කොට්ටාව 011 2 172199
වෛද්‍ය ආනන්ද පියතිස්ස වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ආනන්ද පියතිස්ස නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය උපුල් ප්‍රේමචන්ද්‍ර වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 077 106 4125
වෛද්‍ය රෝහිණි ප්‍රේමරත්න සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය රෝහිණි ප්‍රේමරත්න නාවින්න රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය චන්ද්‍රා රාජපක්ෂ මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එස් රාජපක්ෂ මහත්මිය සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ශර්මන් රජින්ද්‍රජිත් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ශර්මන් රජින්ද්‍රජිත් බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය පර්තෙටුවා රාමනායක මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ආර්.ඒ.ජේ දර්ශික රණසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ආර්.ඒ.ජේ දර්ශික රණසිංහ පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය ජි.රංචාගොඩ හෙලන් රෝහල (පුද්) සමාගම 011 2 855083
වෛද්‍ය ජි.රංචාගොඩ වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය ජි.රංචාගොඩ පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය ශලිනි ශ්‍රී රන්ගනාතන් සුලයිමාන් රෝහල 0112 422184
වෛද්‍ය මහින්ද රන්කොත්ගේ කැළණි වැලි රෝහල (පුද්) සමාගම 0362 22237
වෛද්‍ය එම්.එච්.ඒ රෂීඩ් සුලයිමාන් රෝහල 0112 422184
වෛද්‍ය ලාල් රත්නසිරි පානදුර ක්ලිනික් 038 2 234057
වෛද්‍ය රොෂාන් රාජෙශ්කාන්ත පුද්ගලික රෝහල 0232 223383
වෛද්‍ය නිශාන්ත රුඋබසිංහ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ඩී.රුබේරු මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
මහාචාර්ය දීප්ති සමරගේ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ජීවනී සරත්චන්ද්‍ර මහත්මිය මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සමාගම 0112 727277
වෛද්‍ය ජීවනී සරත්චන්ද්‍ර මහත්මිය රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112586581, 0112584212
වෛද්‍ය ජීවනී සරත්චන්ද්‍ර මහත්මිය නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය ශ්‍රියානි පී සත්කුමාර සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය ටී.සේකර් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ටී.සේකර් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ටී.සේකර් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0374 944191
වෛද්‍ය ටී.සේකර් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
මහාචාර්ය එම්.සේනානායක ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය රොෂාන් සේනාරත්න බදුල්ල මහ රෝහල 0552 222164
වෛද්‍ය රෝහිත සෙනවිරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රෝහිත සෙනවිරත්න ජෝසප් ෆ්රාසර් අනුස්මරණ රෝහල 0112 556338
වෛද්‍ය විදුර සේරම් සුවසිරි රෝහල 0383 399422
වෛද්‍ය ටී.සේකර් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය කේ.ශිවකුමාර් කඩුවෙල පුද්ගලික රෝහල 011 2 489899
වෛද්‍ය කේ.ශිවකුමාර් නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය කේ.සිවකාන්තන් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය කනගරත්නම් සිවකුමාර් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය කනගරත්නම් සිවකුමාර් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කනගරත්නම් සිවකුමාර් ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය කනගරත්නම් සිවකුමාර් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය කනගරත්නම් සිවකුමාර් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය කනගරත්නම් සිවකුමාර් වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය කලා සෝමසුන්දරම් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය කලා සෝමසුන්දරම් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කලා සෝමසුන්දරම් මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සමාගම 0112 727277
වෛද්‍ය කලා සෝමසුන්දරම් යුනිහෙල්ත් +91-22-23544625 / 27
වෛද්‍ය කලා සෝමසුන්දරම් රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය කලා සෝමසුන්දරම් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය කේ.ශ්‍රීකාන්තා මහත්මිය වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 0112 593959
වෛද්‍ය එන්.ශ්‍රී සරවනපවනත්තාන් සුහර්නි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 0212 228222
වෛද්‍ය එන්.ශ්‍රී සරවනපවනත්තාන් රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය එන්.ශ්‍රී සරවනපවනත්තාන් රෝයල් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය -
වෛද්‍ය එන්.ශ්‍රී සරවනපවනත්තාන් සමුපකාර රෝහල් සමිතිය, මූලායි (021) 300 1445
වෛද්‍ය ජයාජීව සුගතපාල ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 0632 223606
වෛද්‍ය ශර්මිලා තිසේරා මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය ශර්මිලා තිසේරා මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ශර්මිලා තිසේරා මහත්මිය ශාන්ත ජෝර්ජ් රෝහල 0112 465777
වෛද්‍ය ලක්ප්‍රිය රත්නකුමාර උඩබගේ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ලක්ප්‍රිය රත්නකුමාර උඩබගේ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය ටී.විජයකුමාරි මහත්මිය නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය සරෝජිනී වික්නරාජා මහත්මිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය සරෝජිනී වික්නරාජා මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය වසන්තා විතාන මහත්මිය බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296
වෛද්‍ය වසන්තා විතාන මහත්මිය සෙත්මා රෝහල 0332 233501
වෛද්‍ය වසන්තා විතාන මහත්මිය නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය සමන්තා වෛද්‍යනාත මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සමන්තා වෛද්‍යනාත මහත්මිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය සමන්තා වෛද්‍යනාත මහත්මිය ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය ජේ.එස්.ඩී.කේ වීරමන් වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය මේධා වීරසේකර මහත්මිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය හසිත වීරසිංහ වෙනුස් ලංකා රෝහල (පුද්) සමාගම 077 106 4125
වෛද්‍ය අනෝමා වීරසිංහ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය අනෝමා වීරසිංහ මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - මතුගම 0342 261115
වෛද්‍ය අනෝමා වීරසිංහ මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - බේරුවල 0342 261115
වෛද්‍ය අනෝමා වීරසිංහ නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය එච්.ටී.වික්‍රමසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එච්.ටී.වික්‍රමසිංහ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
මහාචාර්ය පුජිත වික්‍රමසිංහ සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය චම්පා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය ඔස්රෝ රෝහල - කෑගල්ල 032 2 220500
වෛද්‍ය නන්දනී වික්‍රමසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ආනන්ද විජේකෝන් ඔස්රෝ රෝහල - කෑගල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය සුජාතා විජේනායක කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 011 7 737742
වෛද්‍ය හිමාලි විජේසිංහ නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය හිමාලි විජේසිංහ ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය අරුණි විජේසිංහ කේ.එම්.ජි සුවසෙවන රෝහල 0372 291557,0710 666767
වෛද්‍ය පද්මකාන්ති විජේසූරිය මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය පද්මකාන්ති විජේසූරිය මහත්මිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය මහේෂක විජේවර්ධන ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 0632 223606
වෛද්‍ය විජිතා යාපා මහත්මිය ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය එම්.ඉෆ්ලාල් සුභයිර් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය