ළමා රෝග චිකිත්සකName Hospital Contact No
වෛද්‍ය කාංචන සින්ගප්පුල්ලි නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය ජයමිණි සෙනවිරත්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය ජයමිණි සෙනවිරත්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
මහාචාර්ය ජයමිණි සෙනවිරත්න සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය