ළමා රෝග ශල්‍ය වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය සංජය අබේගුණසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය සංජය අබේගුණසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සංජය අබේගුණසේකර ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සංජය අබේගුණසේකර හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය රන්ජන් ඩයස් නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය මතුළ හෙට්ටිආරච්චි සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය මතුළ හෙට්ටිආරච්චි නාවින්න රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය මතුළ හෙට්ටිආරච්චි රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය ධර්මසිරි ජයවර්ධන නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ධර්මසිරි ජයවර්ධන ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය එස් කස්තුරි හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය වයි.කුලසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය පි.ඩී.ආර් සිසිල් කුමාර සි.සි.සි නුවර 0817 770700
වෛද්‍ය ආනන්ද ළමාහේවගේ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ආනන්ද ළමාහේවගේ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ආනන්ද ළමාහේවගේ ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය ආනන්ද ළමාහේවගේ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ආනන්ද ළමාහේවගේ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය ආනන්ද ළමාහේවගේ සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය අනුරාධ ලියනගේ සිහසෙත චැනල් මධ්‍යස්ථානය 0322 251013
වෛද්‍ය මලික් සමරසිංහ ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය මලික් සමරසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සී.සූරියආරච්චි ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය චන්දිම සූරියආරච්චි ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය චන්දිම සූරියආරච්චි නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය චන්දිම සූරියආරච්චි ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය චන්දිම සූරියආරච්චි පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200
වෛද්‍ය චන්දිම සූරියආරච්චි රෝයල් රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 559268
වෛද්‍ය චන්දිම සූරියආරච්චි නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය වී.එච් විතාන නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය වී.එච් විතාන රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය