ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩී වින්ද්‍යා එන් ගුණසේකර මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩී වින්ද්‍යා එන් ගුණසේකර මහත්මිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ඩබ්.ඩී වින්ද්‍යා එන් ගුණසේකර මහත්මිය වින්සෙත රෝහල 0112 683983/0112 697261
වෛද්‍ය ඉනෝකා වී.ජී පෙරේරා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ඉනෝකා වී.ජී පෙරේරා පානදුර ක්ලිනික් 038 2 234057
වෛද්‍ය රන්දුල රණවක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රන්දුල රණවක ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රන්දුල රණවක වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය ච්රිශාන්ත එස් දල්පදාදු රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය සංජය ප්‍රනාන්දු සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය සංජය ප්‍රනාන්දු නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය ගැමුණු හේවාවිතාරණ හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 0117 888888
වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙණිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙණිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙණිය ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙණිය හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙණිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙණිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 0112 304444
වෛද්‍ය සුනිල් පුල්ලෙපෙරුම ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය පියාරා දිලානි රත්නායක මහත්මිය වින්සෙත රෝහල 0112 683983/0112 697261
වෛද්‍ය කේ.ඒ ජිතන්ගි වනිගසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කේ.ඒ ජිතන්ගි වනිගසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය කේ.ඒ ජිතන්ගි වනිගසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඩී.සාරාජි විජේසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ඩී.සාරාජි විජේසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඩී.සාරාජි විජේසේකර ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ඩී.සාරාජි විජේසේකර සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය ඩී.සාරාජි විජේසේකර හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ඩී.සාරාජි විජේසේකර නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - ගල්කිස්ස 0112 304444
වෛද්‍ය ච්රිශාන්ත එස්.දල්පදාදු වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 011 2 407600
වෛද්‍ය ච්රිශාන්ත එස්.දල්පදාදු මෙඩිහෙල්ප් රෝහල - පිළියන්දල 034 2 261115
වෛද්‍ය ච්රිශාන්ත එස්.දල්පදාදු ඩර්ඩන්ස් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය - අනුරාධපුර 031 5 310055

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය