ළමා හෘද රෝග විශේෂඥName Hospital Contact No
වෛද්‍ය චරිත් ද සිල්වා රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය රන්ජිත් ලෙනගේ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ලසන්ත මහානාම ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය රුවන් මොරවක්කොරාළ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය රුවන් මොරවක්කොරාළ ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592
වෛද්‍ය රුවන් මොරවක්කොරාළ නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 0342 222888
වෛද්‍ය රුවන් මොරවක්කොරාළ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය රුවන් මොරවක්කොරාළ වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය රුවන් මොරවක්කොරාළ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය රුවන් මොරවක්කොරාළ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ශෙහාන් පෙරේරා ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය ශෙහාන් පෙරේරා ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය ශෙහාන් පෙරේරා සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය ශෙහාන් පෙරේරා නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය අයි.ආර් රගුනාතන් ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය අයි.ආර් රගුනාතන් හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය දුමින්ද සමරසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය දුමින්ද සමරසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය දුමින්ද සමරසිංහ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය කේ.සිවකුමාර් නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය කේ.සිවකුමාර් සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය කේ.සිවකුමාර් හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය කේ.සිවකුමාර් ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  වෛද්‍ය​ කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය